¿Cóm s’escriu en valencià “Che” o “Xe”?

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV):

che
(D’orige onomatopèyic.)
interj. Interjecció típica valenciana que s’usa per a donar a entendre reaccions de sorpresa, entusiasme, enuig o uns atres sentiments. // La terra del che, Valéncia. // s. m. i f. Persona valenciana.

 

Diccionari Historic del Idioma Valenciá Moderm (DHIVAM) de Ricart García Moya:

“¿Che? Vols rifat?” (Canción valenciana, Barcelona, Imp. Flotats, 1858, p. 37)

“¡Che, quins…” (Liern, Rafael María: La Toma de Tetuán, Valencia, 1861)

“¡Ché, quina idea!” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 38)

“¡Che, fuig d’ahí!” (Escalante: Del porrat de Sent Antoni, 1887, p. 15)

“¡Che, que bo!” (Palanca Hueso, Antoni: Noblea obliga, c. 1890)

“¡Che, espera!” (Tafalla: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893, p. 25)

“¡Ché, ¿qué penseu fer?” (Bernat, Ll.: El terreno del honor, 1894, p. 26)

“¡Che, no sigues guasón! (Sansano: Una sublevació en Jauja, Elig, 1896, p. 23)

“¡Che, Tofol!” (El Cullerot. Alacant, 10 de giner, 1897)

¡Ché! ¿De ahon a eixit…? (Semanari El Cullerot, Alacant, 17 abril de 1898)

“¡Ché, qué valent está hui!” (Pastor, V.: Un meche per afisió, Alacant, 1905, p. 23)

“¡Che, qué gust!” (Diari “El Pueblo” de Monóver, Canyisaes, 1907)

“¡Che Chimo, m’has asustat!” (Soler, Santiago: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907, p. 37)

“Valencians, fumeu el paper Che, Che, Che!” (anunci de paper alcoyá, Pensat y fet, 1914)

“anemsen, che” (Peris: Terres malahídes, 1919, p. 44)

“¡Gasparet! ¡Che! ¡Gasparet!” (Torre y Vidal: La Llangosta, estrená en Castelló, 1928, p. 5)

“¿Che, Sento, tú per así?” (Breva, Vicent: Anem a la Madalena, Barcelona, 1930, p. 5)

“¡Che, quin cap!” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 7)

“¡Che, quín bolet mos ha pegat!” (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934)

“¡che!, el llus… la sepia…” (Román, A.: Tots de la mateixa familia, Alcoy, 1937, p. 7)

“¡Che, a tú te hu dic!” (Llibret Foguera La Rambla, Alacant, 1942)

“¡Che, qué llástima de vara!” (Mallent, Rafael: Episodis tranviaris, 1949)

 

“Xe” no és més que una catalanisació d’esta expressió tan valenciana.

2 comentarios sobre “¿Cóm s’escriu en valencià “Che” o “Xe”?

  • el marzo 1, 2018 a las 8:23 am
    Permalink

    Tota la vida a segut Che i eixima escrivien a les falles .

    Respuesta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *