¿Còm s’escriu en valencià “gaita” o “gayata”?

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

gayata, -tes(V. gayato.)s. f. Bastó o vara en l’extrem superior encorbat. // Folc. Cadafal portàtil sobre el qual se fa un montage artístic en allumenament i que ix en processó el primer dia de les festes de la Magdalena de Castelló.

Diccionari Historic del Valenciá Moderm (DHIVAM) del professor Ricart García Moya:

“aquella mateixa gayata” (Corella, Roiç de: Obres, 354, c. 1490)

“atre li prenía la gayata” (Galiana: Rondalla de rondalles, 1768, p. 41)

“en una gayata” (Guinot: Capolls, 1899)

“gayata” (Marti Gadea: Voc. 1909)

“dos tamborinaes a la porta en la gayata” (Canyisaes, Monóver, 1910, p. 139)

“coixo te vaig a deixar yo d’una gayatá” (Sendin: Tonica la del llunar, 1926, p. 4)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *