¿En valencià s’escriu “cotxe” o “coche”?

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

coche, -es(De l’hongarés kocsi, mat. sign.)s. m. Vehícul tirat per cavalleries de quatre rodes destinat al transport de persones. // Vehícul automòvil. / Coche de lloguer, el que es lloga a un particular o a una empresa que el necessita, durant un periodo de temps determinat. / Coche de carreres, el que competix en carreres o corregudes automovilístiques. // Coche de llínea, autobús o microbús que realisa un servici regular de viagers entre dos punts fixos. // Vagó de ferrocarril destinat al transport de viagers.

Diccionari Historic del Valenciá Moderm (DHIVAM) del professor Ricart García Moya:

coche –del magiar kocsi, apareix al mateix temps en valenciá y castellá com a coche a mitants del sigle XVI; inclús el derivat cochero es documenta abans que´n castellá (el ms. de 1486 del Libro del Cons. de Madrid no diu cochero, sino melcochero); en catalá ya surgix la diferencia en el valenciá, al trobarse cotxa y cotxo: “coche chic de quatre cavalls” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

coche “a les onse de la nit sel en portaren a sa casa en un coche (…) y un coche sen portá dit jurat a sa casa (BRAH, ms. Dietari Porcar, anys 1599, 1610, f. 136v.)

coche “anaren en coches” (Autobiog. Bernat Guillem, 1604, p. 116)

coche “guarnir carroces, coches, lliteres” (ARV, Governació, 2684, ma. 11 f. 25, any 1607)

coche “coche molt usat cubert de enserat vert” (DCVB, en text valenciá de 1614)

coche –curiosament, quí sap si pera fugir d´homografía en castellá, apareix cocho alguna vegá: “y per fer molts fanchs anava en cocho (sic)” (BRAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 21 giner 1625, f. 477)

coche “no puguen anar en coche” (BNM. VE-1346-12, Jurament dels Jurats de Valencia, 1651)

coche “que no es puguen portar sis mules en los coches, ni los cocheros descuberts” (Real Pragmática, Imp. Silvestre Esparza, 01-09-1654)

coche “encara que fora un coche” (BSM, Ms. 6781, Mulet: Gayferos, c. 1660)

coche “a la nit… en un coche” (BUV, Ms. Ayerdi, J.: Noticies de Valencia, 18 setembre 1661)

coche “tots en un coche… de manament en coche y els masers…” (Bib. Santa Cruz de Valladolid, ms. 307, Valencia 3 d’octubre 1677, f.1r)

coche “corbes de coche y carro, rodes… peses de coche y carro” (Tarifa dels preus y pesos de les mercaduríes, Valencia, 1671)

coche “ni eixir coches per la porta” (ARV, Actes Generalitat, Prov. 1678, Sg. 3221)

coche “un coche buit que estava parat” (BUV. Ms. Ayerdi: Noticies de Valencia, octubre 1679)

coche “del coche no va abaixar” (BUV. Ms. 13, Relació del carrer d’Alboraya, 1682)

coche “anar… ab carro coche” (Cielos de Fiesta a St. Pascual Baylón, 1692, p. 63)

coche “… y el coche fan molt ruido” (Dolz: Orac. Fúnebre a Mn. Gregorio Riudaura, 1706, p. 13)

coche “en busca sen va dels coches” (Ros, Carlos: Coloqui pera riure de bona gana estes Carnistoltes, 1733)

coche “un coche casi em feu troços” (BSM, Ortí Mayor, J.Vicent: Relació dels bultos, jagants y nanos, 1734)

coche “les rodes de un coche” (El enamorat en dia de Corpus, s. XVIII)

coche “en coche per Valencia, ni per…” (BUV. Ms. 668, Raonament de Vinalesa, 1735, v. 170)

coche –parlant de dones que duen faldes en tontillos: “en los coches… / dos madames, / y encara aixina els tontillos / per les portilles los trahuen” (Coples noves per lo to de la naneta…, c.1740)

coche “mentres que els coches que…” (BSM, Ms. 6781, Coloqui entre dos llauradors, 1745)

coche “d’un coche viu traure un bras / en manegueta” (Coloqui nou… que sels dona per un modo de refresc a les Madametes, any 1767)

coche “sen aná al Parais en un coche” (Coloqui de Tito y Sento, 1789)

coche “pera portar a la novia, un coche bo” (Coloqui de la Rocha de Foyos, c. 1795)

coche “venien tres coches” (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 419, c. 1795)

coche “lo coche del intendent” (Bib. Nac. Ms. 3905, Coloqui entre el tio Pelut…, 1801)

coche “y coche hiá que dona llástima” (El Gafarró, 9 de giner de 1841)

coche “sempre en coche aná” (La Donsayna, 8-12-1844, p. 44)

coche “per la porta falsa, / un coche de cuatre rodes” (El Tabalet, Valencia, 1847, p. 80)

coche “en coche, com una reina, te durá” (Escalante: El deu, deneu y noranta, 1861)

coche “yo aniré en coche” (BNM, Ms. Escalante: Un grapaet y prou, 6 de giner 1868)

coche “en un coche, en dolsos, mamela y …” (Barreda: Un arreglo improvisat, 1870, p. 23)

coche “escriure a algú, pendre el coche, anar allá” (Millás, Manuel: Ni rey, ni caball, ni sota, 1874, p.29)

coche “portant coches ben lluents” (Roig y Civera: El casament de les borles, 1874)

coche “que’l correu de Madrit no du coches” (El Pare Mulet, 1877, p. 48)

coche “pera anar en… el coche” (El Canari, volá 2., Castelló, 1883, p.9)

coche “m’en ixc del coche” (Millás, Manuel: Els microbios, 1884, p. 10)

coche “puc anar en coche” (Roig y Civera: El tesor dels Chermanells, Gandia, 1884, p. 13)

coche “un coche de cuatre rodes” (Gadea: Ensisam de totes herbes, 1891, p.50)

coche “no tardarán en aplegar els coches ara mateix” (J. Marín, F.: La vespra de Sen Miquel, 1892, p.2)

coche “de pronte el coche se pará en sec” (Bernat, Lluis: El terreno del honor, 1894, p. 10)

coche “anaven aplegant infinitat de carros, coches y tartanes y aná omplinse de…” (El Cullerot, Alacant, 22 de maig 1897, p.2)

coche “aniré en coche” (Escalante: Mil duros y tartaneta, 1897, p. 17)

coche “els nugols cubrixen el coche” (Peydró, Vicent: D. Juan Treneta, 1882, ed. 1899, p. 15)

coche “¿t´haurá dut en coche?” (H. Cortés, M.: ¡Fora baix!, 2ª ed., 1900, p.12)

coche “mentres tant, les sigarreres, / … tant en coche com a peu” (Pastor Pastor, Vicent: Una misa de les sigarreres en agraiment a la Santa Fas, Alacant, c. 1900)

coche “yo he vist anar en coche a burros millonaris” (Almanach de La Troná , 1908 , p.9)

coche del Pinós “del coche del Pinós” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1911, p. 174)

coche “encara la vorá en coche” (Alcaraz, L. : El terroriste, 1911, p. 25)

coche “les portaren en coche desde Novelda a Asp” (El Tio Cuc, nº 71, Alacant, 1916)

coche “el trenet de la Marina… ans de aplegar a la Vila… els coches desenganchats estaven en…” (El Tio Cuc, nº 96, Alacant, 1916, p.4)

coche “si vol anar en coche…” (Peris: La sal de la figuera, 1919, p. 16)

coche “aniríem en coche” (Alcaraz, L. J.: ¡Per tres pesetes, dos mil duros!, 1919, p.5)

coche “la duré en coche” (Gayano Lluch, Rafel: ¡Agarrat, que ve la curva, 1920, p.7)

coche “esta vesprá ham d´anar en coche a…” (Salvador, Carles: Un negosi com un atre, 1921, p.10)

coche “prenim un coche y a la torná…” (Navarro Borrás, E.: ¿Es de vosté eixe goset?, 1921, p.5)

coche de punt “¿Quí inventá els coches de punt?” (La Sombra, semanari, 2 d’agost 1924, p.4)

coche “es creu que te que anar en coche cuant…” (Haro, M.: Hiá que tindre carácter, 1925, p.16)

coche “¿Tu tens preparat el coche?” (Alfonso, V.: A pas de chagant, 1926, p.4)

coche “venía en lo coche en lo meu chiquet” (Esteve: Els Magos del chiquet, 1928, p. 10)

coche “el coche ya está a punt” (Puig Espert, F.: Pantomima, 1928, p.51)

coche “coches, taxis, autobusos y tranvíes, cada carrer de Valencia es un…” (S. Galiana y G. Polo: Rusafa, Bolsería, 1928, p.18)

coche “omplir coches, omplir trens” (Llibret Foguera San Blas, Alacant, 1930)

coche “aniré en el coche… no patixques” (Sallés Rocabert: Els castigaors, 1931, p.13)

coche “baix tinc el coche” (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934, p. 7)

coche “¡… tots els dies en coches nous!” (Beltrán, E.: Ratolins de casa rica, 1934, p. 8)

coche “en els coches dels tranvíes” (Llibret Foguera Díaz Moreu, Alacant, 1936, p. 7)

coche “el asunt del coche está resolt” (Badenes, V. M.: Tápat sego, 1945, p.14)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *