¿En valencià s’escriu “este” o “aquest”?

Despuix de la notícia publicada en el diari Levante-EMV en el que informa que L’Acadèmia (AVL) avala que À Punt diga “este” i escriga “aquest”, volem aclarir lo següent:

Segons informa el periòdic, l’AVL dona prioritat de forma oral a “Este” i “Esta”, mentres que de manera escrita recomana “Aquest” i “Aquesta”, perque segons “L’actual direcció general de Política Lingüística opta en la llengua escrita per les formes, diguem, més cultes. O més convergents amb la resta de territoris de la llengua”.

Açò vol dir que dona prioritat a l’arcaisme “aquest/a”, per a justificar la falsa Unitat de la Llengua en el català, ya que “este/a” ha segut utilisat de forma escrita per tots els escritors valencias des dels clàssics del Sigle d’Or fins als escritors actuals sense interrupció alguna, sent actualment l’única forma viva en la nostra llengua.

Alguns eixemples els podem trobar en el “Diccionari Historic del Idioma Valencià Modern (DHIVAM)” de Ricart García i Moya:

“de bona volentat (sic), ab testimoni d’esta present pública carta” (APH. Sta. María d’Elig, Sig. 168, testament de Contança, muller de Bertran Descortell, 5 decembre 1346, f. 10).

“Eva caigué, /esta l’alçá; / Eva pecá, / esta …” (Roig: Espill, 1460)

“esta nit sopa” (Roig: Espill, 1460)

“penam en esta vida” (Trobes en lahors de la Verge, Valencia, 1474)

“per estes coses” (Fenollet: Hist. de Alexandre, en la present llengua valenciana, 1481)

“d’esta elegant bellea” (Roiç de Corella: Lo Primer del Cartoxá, 1496, f. VI)

“en esta persecució” (Villena, Isabel de: Vita Christi, 1497)

“yo no se quina força tenen estes paraules” (Amiguet, J.: Sinónima sent., 1502)

“esta nit” (Torres Naharro: Propalladia, Nápoles, 1517, f. 64)

“estes paraules” (Llull: Blanquerna, traduit al valenciá, 1521)

“estos infels” (Llull: Blanquerna, trad. al valenciá, 1521, f. 36)

“estes paraules” (Montanyes, J.: Espill de ben viure, 1559, f. 137)

“esta dança” (Milán, Luys: El Cortesano, Valencia, 1561)

“los criats d estos cortesans” (Milá, Lluis: anar al estaribel?” (Escalante: Lepe y Talala, 1886) Valencia, 1561)

“estes dames” (Fernández de Heredia, Ioan: Obras, 1562)

“totes estes maravelles” (Timoneda: Castell d’Emaus, 1569)

“esta broma que…” (Andreu Martí Pineda a son gran amich, imp. Timoneda, c. 1570)

“estes son en tres maneres” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

“estos de la falsa lliga” (Timoneda: Aucto de la Yglesia, 1575)

“esta se fa d’esta manera” (Archiu Patriarca, Nunyes: Epístola, c. 1590)

“estes figures” (Archiu Patriarca, Nunyes: Epístola, c. 1590)

“d estos negocis” (Autobiog. Bernat Guillem, 1599, p. 74)

“li diguesen esta nit” (Autobiog. Bernat Guillem, 1604, p. 116)

“tots los cridats a estes Corts” (Autobiog. Bernat Guillem, 1604, p. 118)

“per esta Universitat” (Const. Universitat de Valencia, 1611)

“estes tres ultimes” (Const. Universitat de Valencia, 1611)

“estes grandees mateixes” (Salzedo: Vida Hier. Simón, Segorbe, 1614, p. 196)

“este es lo frare que en Xátiva” (Fiestas Conv. del Carmen, Valencia, 1622, p. 220)

“esta nit” (ACV, Llibre de Antiguetats, 25 abril 1632)

“esta diu” (Mulet, Francesch: Poesies a Maciana, c. 1640, v. 197)

“esta Universitat” (BNM, Matheu y Sanç: Al Santissim Sacrament, 1643)

“encara que estos anys…” (Archiu M. Oriola, Orde Generalitat, 15 giner 1649)

“estos morts” (A. Col. Gandia, 5º libri, morts de la peste, 1652)

“esta pedra” (Guerau, B.: 2º Cent. C. San Vicente, 1656, p. 124)

“sapies que esta portería la guarda…” (Valda: Fiestas Inmaculada, 1663, p. 165)

“fem estes gitaneries” (Valda: Fiestas Inmaculada, 1663, p. 68)

“per sos peus van estos versos” (Carbó, Josef: Luces de aurora, Valencia, 1665, p.

“esta beneyta pila” (Ballester: Ramellet del fill, 1667, p. 15)

“escriu este garrit sermó” (Vidal, Bernat, Ll.: Censura a Ramellet del Bateig, 1667)

“estos festius recorts” (Ballester: Ramellet, 1667, p. 12)

“tinga esta obligació” (Ord. guarda de la costa de Valencia, 1673)

“este mon es com una venta” (Mercader: Vida de f. Pere Esteve, 1677, p. 356)

“estos son com…” (Mercader, Cristoval: Vida f. Pere, Valencia, 1677, p. 370)

“com estes que ara han tocat” (BUV, Coloqui de les campanes, 1729, v. 76)

“en estos dies” (Romans … dels pobres festechans, 1733, p. 1)

“este que has imprés” (Torres, Narcisa: Poema, Valencia, 1734)

“estos volen tindre” (Mas, fray L. V.: Sermó Cof. S. Vicent, Valencia, 1755, p. 7)

“eren estos molt…” (Galiana, Lluis: Rondalla, Valencia 1768, p. 21)

“esta ánima” (Timoneda: Sarao de amor,

“esta erba” (Ms. Llibre valenciá de les erbes, c. 1400)

“estes almoynes” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, 1408)

“estos tres (l)ladres” (Ferrer, St. Vicent: Quaresma, 1413)

“esta nit” (ACA, r. 2. 247: Carta del rey Martí a la reyna, El Puig, 4 març 1404)

“en esta chica tomba” (Martorell: Tirant, c. 1455)

“d estes trecentes més belles” (Martorell: Tirant, c. 1455)

“esta nit…” (Galiana: Rondalla, 1768, p. 57)

“en este any de 1776” (Archiu Mun. Elig. Romans del pleit del pollastre, 1776)

“per estos mals espirits” (En obsequi dels Voluntaris Honrats, 1794, p. 2)

“eixiré d’estos ductes” (Lladró: El titot de Nadal. 1876, p. 10)

“A estes hores quí será” (Millás: Els Microbios, 1884, p. 15)

“este y l’atre” (Sendin Galiana, A.: ¡Grogui!, 1931, p. 6)

“estos seguixen manant” (El Obrero, Elig, 16 d’abril de 1933)

“d’este distrit” (Llibret de la Foguera La Rambla, Alacant, 1942)

“d’este ni el atre” (Llibret Foguera Santa Isabel, Alacant, 1942)

“esta espasa… esta Seu” (Blay Arbuxech: Sermó de la Conquista, 1666, p. 31) Telémaco en l’Albufera, 1868, p. 21)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *