¿”Arròs en fesols i naps” o “Arròs amb fesols i naps”?

Ya publicarem fa uns mesos el següent artícul: “¿Sabies que la preposició “amb” fon un invent catalaniste? “, on argumentàvem que la preposició “Amb” és un invent modern català i no una paraula valenciana.

Per això vos portem estes cites per a que vejau que lo correcte és escriure “Arròs en fesols i naps” i no “Arròs en fesols amb naps”.

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

Arròs en fesols i naps, arròs caldós tradicional valencià fet en estos ingredients, carn de porc i penca, se fa en un perol i és un menjar d’hivern.

Diccionari Historic del Valenciá Modern del professor Ricart García Moya:

en fesols y naps, arrós “fenla en arrós en fesols y naps” (El Mole, 1840, p. 75)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (El Tabalet, 1847, p. 175)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Bernat Baldovi: Pascualo y Visanteta, 1861, p. 7)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Liern, J.: Una paella, Valencia, 1862, p. 28)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Baldoví: La tertulia de Colau, 1867, p. 6)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Torromé, Leandro: Les choyes de Roseta, 1874, p. 9)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Roig: El tesor, 1884, p. 22)

en fesols y naps, arrós “arróç en fesols y naps” (Escrig: Dicc. 1887)

en fesols y naps, arrós “l’arrós en fesols y naps” (Sanmartín: Jagants y nanos, 1895, p.249)

en fesols y naps, arrós “li presentaren al home / arrós en fesols y naps” (La Traca, 13 de joliol 1912, p.2)

en fesols y naps, arrós “un plat de arrós en fesols y naps y un barralet de vi” (Peris Celda, J.: Arrós en fesols y naps, 1921, p.1)

en fesols y naps, arrós “lo que patía la pobreta de la mare en este home, cuan fea arrós en fesols y naps” (Comes,P. : ¡Mareta santa!, 1926, p.7)

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Azorín: Valencia. Ed. Losada, 1949, p. 160).

en fesols y naps, arrós “arrós en fesols y naps” (Almor, Josep Mª: Mornellaes, 1968, p.9)

Image: Tasca Manduca de Gandia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *