¿Sabies que canviaren sense cap avís el nom del MONGÓ per el de català MONTGÓ?

Artícul de l’Associació Cultural Roc Chabás La Marina

Meticulosos, sense deixar clavill, tot ho adrecen al gust de l’Institut d’Estudis Catalans. Fins a l’enigmàtic Mongó, per eixemple, ho han transformat en “Montgó”, burlant la tradició idiomàtica en llengua valenciana. En 1797, el rigorós Cavanilles anotava que “en Dénia comencen les raïls del Mongó” (Observ., p. 213), reproduint el topònim en l’idioma valencià de Dénia, idèntic al que en 1873 se sentia en el teatre de la citada ciutat en representar-se “La cara de Mongó”, de Manuel Barreda.

L’argument de l’obra tracta sobre el desig de casar-se del Mongó, fet que atrau a una série de dames tan heterogénees com “la Cova d’I’Aigua, la Pansa, la Palma del Margalloner, la Seba-Porra i la Cova Tallá”. Cada pretenent expon encants i virtuts, que són replicats en agres comentaris del vetust Mongó: “La Palma puncha, la Cova d’Aigua està fosca, la Pansa està sema…”. Este lèxic que va alegrar als dianenses la nit del 2 de giner de 1873 està prohibit en els centres d’ESO i BUP; ara ningú pot escriure que la “Cova Tallá està Ilunt” (p. 6), “s’advertix a l’orquesta” (p. 6), “soc yo gran tesor” (p. 8), “eixa aigua destilà” (p. 8). Potser algun alumne de l’acadèmia de català Canal 9 s’esglaye de l’idioma valencià normal; net d’arcaisme, ele geminades i caprichos del IEC, com Iluny, adverteix, orquestra, jo, tresor, destilada, etc.

EI Terç de Catalunya que controla la societat valenciana exclou a la categoria de ciutadà de primera (en dret a ser funcionari, per eixemple) a els que no engulguen el sandwich consonàntic ntg, és dir: un estudiant de Dénia tindrà que escriure “Montgó”, adulterant el vocable, si vol passar curs. Pero hi ha arguments que convé recordar, com el del topònim aragonés Monzó o Monsó, veu derivada del llatí “Mons” i un segon element “cao”, d’orige prerromà. A partir d’estos ètims varen ser apareixent variables com Monsó, Monçonís, Monço. Lo curiós és que el dianense Roc Chabás -que no cita l’eixemple de Monsó- arreplega que els àraps valencians cridaven a la montanya de Dénia “Caon”, imperfecta homonímia del mencionat “cao”. I per supost que l’erudit Chabás escrivia Mongó, no Montgó.

Les rajoles immersores (l’Alcover, les Grans Enciclopèdies valenciana i catalana, etcétera), encara que aladern d’imparcialitat científica, són camp minat per a caçar a l’ingenu estudiant. La documentació sobre el Mongó està censurada, i certs entrecomillats que fingixen reproduir la parla d’una determinada zona són fraudulents. Per eixemple, en l’Alcover llegim: “No et fies de Dénia, ni de terra que és rega amb senia”, incrustant la falsa preposició amb com si fora veu del Regne.

Respecte a la boda, cal sumar atres personages tan simbòlics com “els pilons del Mongó i el Saladar”. Els primers es presenten en el prohibit pronom valencià: “Mosatros som els dos Pílons del Mongó” (p. 10); pero la figura que decidix quí serà l’afortunada esposa és el mític “fra Pere Esteve”, que anuncia als dianenses: “He vingut yo, perque soc sabi profeta. Mongó no es pot unir més que a la Cova d’Aigua” (p.13). EI franciscà fra Pere Esteve, naixcut en Dénia en 1582, sempre usava l’idioma del Regne. En la biografia publicada en 1677 llegim: “En la seua llengua valenciana, en que sempre predicava” (Mercader, C.: Vida de F. Pedro Esteve, 1677, p. 47). EI religiós aludix al Mongó com un lloc sagrat: “Ermites en Mongoy es troben, i es diu missa” (p.128). Fra Esteve suponia que el segon terme del topònim derivava de goy, veu hebrea que designava als no israelites. No és desgavellat, fins al XV els hebreus varen formar part de la societat valenciana. Mons goy equivaldria, segons fra Pere, a “Mont de la gentilidad”.

És gojós llegir poesies de fra Pere, les originals, sense manipulació catalanera. Escriu sobre la “fortalea de la carrasca i la primeja de la canya” (no fortalesa, alzina i flaquesa). Tracta sobre els montanyes (no muntanyes); escriu mentres (no mentre), pedra i arena (no pedra i sorra), besar (no petonejar), “fa el conte” (no compte), “plou en un toll” (no a un xipoll); llança metàfores sobre “els foches de l’Albufera i els machos del Almodí”. Usava adverbis en ortografia correcta “estiga ya fet” (no ja); i Ilamaba Maestrat (p. 328) al  Maestrazgo no “Mestrat“. Encara que semble absurt, este idioma valencià usat per un dianense naixcut en 1582 -i pels valencians normals en 1999- està prohibit per les nostres autoritats. Acabe de visitar les restaurades ruïnes de Lucentum -depenents de la Diputació de Juli d’Espanya- i en l’horari observe que usen el barbarisme “tarda”. Afigguen vostés el comentari.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *