Ausias March, un poeta lliterari Catalano-Valencià segons el programa “Saber y Ganar”

Comunicat del Grup d’Accio Valencianista

Contactem en RTVE per l´indignacio absoluta del poble valencià en el programa televisiu “Saber y Ganar” Ya que en el programa del passat dia 30 de setembre presentaren a Ausias March com “lliterat catalano-valencià”. Desconeixent totalment o menyspreant en intencio la figura del poeta que junt a atres classics valencians otorgaren a la llengua valenciana un segle d´Or del que podem presumir i sentir-mos orgullosos, per damunt d´atres llengües que l´obtinguerem mes tart o directament careixen d´ell.

Esta aberracio hitoric-llingüista se suma a la que fa uns mesos realisaren en el conegut programa Master Chef. Per lo que tambe reclamarem i rectificaren lleugerament degut a la alta pressio de la societat i els mijos. Per este fet convidem a contactar en RTVE i mostrar la vostra indignacio per tal insult.

 Minut 16:25 —> VIDEO ACI <—

En Valencia Ciutat a 3 d’octubre de 2019

Per la present, l’associacio cultural Grup d´Accio Valencianista, desija mostrar el seu malestar i rebuig total a la mentira abocada en el programa “saber y ganar” de RTVE, concretament el passat dilluns 30 de setembre on es va preguntar pel “poeta mes rellevant de la lliteratura catalano-valenciana migeval que es va casar en la germana de Joanot Martorell”, en referencia al poeta Ausias March.

Desconeixem si, si -com solen excusar-se els responsables de fets similars- fon un “erro aïllat ocasional”, si pel contrari les seues fonts historiques i llingüistiques estaven en periodo vacacional, o si simplement i molt provablement, estiguen contaminades per l’extensa ma del catalanisme. Ya que ni Ausias March era catala, ni escrivia en catala,ni ha existit mai una “lliteratura catalano-valenciana” de ningun tipo. Ausias March fon u d`entre els numerosos classics lliteraris valencians que varen otorgar a la llengua valenciana un sigle d’or (S.XIV i S.XV) molt abans que atres llengües com l’espanyol, tal volta puga ser est el motiu pel qual els defensors d’atres llengües que carixen de Sigle d´Or, se l’atribuïxquen a colp de mentira i imposicio.


Entenem que la realisacio d’un programa de gran magnitut requerix una gran llabor, i eixa llabor, a part de realisar-la complint els determinis marcats, deu ser de calitat i respectar al poble valencià i la seua llengua entre atres. El rigor no es medix solament en una audiencia i trayectoria que en el seu cas porta 22 anys d’experiencia. Si no tambe guanyant-se uns espectadors en preguntes formulades als concursants totalment veridiques i que no humilien a pobles historics dels quals son naturales molts del seus seguidors, com tampoc sumant-se per la seua part a la llista de programes telebasura sense ningun tipo de rigor ni valor cientific que cada dia desgraciadament va en aument.
Per lo que exigim i esperem de vostes que proximament rectifiquen sobre este desagradable fet que ha sembrat la discordia entre els espectadors que gogen de certs coneiximents i sobretot del poble valencià que en fets aixina els assegurem en total fermea que els seus indexs d’audiencia es voran afectats.


Esperem que siga l’última ocasio que ocorrega un cas similar, com tambe va succeir en la burla de “Master Chef” al poble valencià que vostes recordaran. Desigem que siguen casos aïllats que deixen de repetir-se, i no una llínea traçada per la cadena per a formar part del genocidi cultural que sofrim els valencians a mans del pancatalanisme.


 Reben un cordial salut de la Junta de Govern del Grup d´Accio Valencianista. 

 _____________________________________________________________________________________________

En Valencia Ciudad a 3 de octubre de 2019

Por la presente, la asociación cultural Grup d´Accio Valencianista, desea mostrar su malestar i rechazo total a la mentira vertida en el programa “saber i ganar” de RTVE, concretamente el pasado lunes 30 de septiembre donde se preguntó por el “poeta más relevante de la literatura catalano-valenciana medieval que se casó con la hermana de Joanot Martorell”, en referencia al poeta Ausias March.  

Desconocemos si, como suele ser costumbre la respuesta con hechos similares fué un “error aislado ocasional” o por el contrario sus fuentes históricas y lingüísticas estaban en periodo vacacional o simplemente y muy probablemente, estén contaminadas por la extensa mano del catalanismo. Ya que ni Ausias March era catalán, ni escribia en catalán y fue uno entre los numerosos clásicos literarios valencianos que otorgaron a la lengua valenciana un siglo de oro (S.XIV y S.XV) mucho antes que otras lenguas como el español, tal vez pueda ser este el motivo por el cual los defensores de otras lenguas que carecen de Siglo de Oro, se lo atribuyan a golpe de mentira e imposición. 

Entendemos que la realización de un programa de gran magnitud requiere una gran labor, y esa labor, a parte de realizarla cumpliendo los plazos marcados, debe ser de calidad y respetar al pueblo valenciano y su lengua entre otras. El rigor no se mide solo con una audiencia y trayectoria que en su caso lleva 22 años de experiencia. Si no también ganándose unos espectadores con preguntas formuladas a los concursantes totalmente verídicas y que no humillen a los espectadores, como tampoco sumándose por su parte a ser parte de la telebasura que cada dia desgraciadamente va en aumento. 

Por lo que exigimos y esperamos de ustedes que proximamente rectifiquen sobre este desagradable hecho que ha sembrado la discordia entre los espectadores que gozan de ciertos conocimientos y sobre todo del pueblo valenciano que con hechos así les aseguramos con total firmeza que sus índices de audiencia se verán afectados. 

Esperamos que sea la última ocasión que ocurra un caso similar, como también sucedió con la burla de “Master Chef” al pueblo valenciano que ustedes recordarán. 

Reciban un cordial saludo de la Junta de Gobierno del Grup d´Accio Valencianista

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *