En valencià s’ecriu “Mege” i no “Metge”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

mege, -eja, -es (Del llatí medĭcu, mat. sign.)s. m. Persona que practica l’art de la medicina i té el títul per a eixercir-la. / Mege de capçalera o de família, el que tracta habitualment a una persona o família en malalties no greus que són tractades per especialistes. / Mege forense, el que treballa en medicina llegal per a la justícia.ref. Els erros del mege, la terra els tapa. Qui als quaranta mege d’ell no és, ase és.

Diccionari Historic del Valenciá Modern de Ricart García Moya:

mege –del lletí medicus: “els meges més afamats” (Rahonament…, de monsiur Laroa, 1827, p.8)

mege –en cat. tenen l´arcaisme metge: “mege: médico” (Escrig: Dicc.1851)

mege “mege: médico” (Fullana: Voc. val. 1921)

meges “dels meges” (Constitucions Universitat de Valencia, 1611)

meges “meges, médicos” (Ros, C.: Dicc. 1764)

meges “la importunació dels meges” (Galiana, Lluis: Rondalla, 1768, p. 14)

Image portada: https://www.derechoenzapatillas.com/2017/medico-particular-prevalece-sobre-medico-laboral/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *