En valencià s’escriu “Campeó” i no “Campió”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

campeó, -ons(Del llatí campus, camp de batalla.)s. m. ant. Guerrer que guanyava als demés en un combat. // Guanyador d’un enfrontament, generalment deportiu

Cites del Diccionari Historic del Valenciá Modern de Ricart García Moya:

campeó –cat. campió: “campeó: campeón” (Escrig: Dicc. 1851)

campeó “decidit y entusiasmat campeó de les lletres” (Gadea. Tipos, III, 1918, p.38)

campeó “campeó de natasió” (El Tio Cuc, 2ª ep. nº 57, Alacant, 1924, p.2)

campeó “partits més de mil / en tims de tota calanya / desde el campeó de…” (Palau y Songel: Tenorio F. C., 1924, p.12)

campeó “el primer que aplege, campeón”(sic) (Alcaraz: Cors de fanc, 1928, p.20)

campeó “un futur campeó mundial” (Sendin Galiana: ¡Grogui!, 1931, p. 4)

campeó “vine als meus brasos, campeó” (Sendin: ¡Grogui!, 1931, p. 6)

campeó, campeons “¿Quí son els dos campeons?” (Thous, Maximiliá: Llibret Plaça del Abre, 1944)

campeó “¡Ya soc campeó, campeó…!” (Armiñana Canut, José: Amor sacrificat, 1950, p.1)

campeó “qui al Valencia campeó vol vore…” (Climent, Angel: Rev. C. Fallero, Cosquerelles, 1951)

campeona “¡Si soc campeona de…!” (Armiñana Canut, José: Amor sacrificat, 1950, p.20)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *