En valencià s’escriu CARCHOFA, no “carxofa”

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valenciá Moderm) del profesor Ricart García Moya:

carchofa” (Palmireno: Vocabulario del humanista, Valencia, 1569)
carchofa” (Pou: Thesaurus, Valencia 1575)
carchofes” (Inv. Sta. María de Castelló, 1604)
“com a carchofes” (BUV, Morlá: Ms. 666, c. 1649)
“la carchofa y la albudeca” (Ros: Romans dels pobres festechans, 1733, p. 2)
“mes tobes que una carchofa” (León, C.: Divertida miscelánea, 1802, p. 5)
“a les carchofes” (La Sambomba, 24 de desembre de 1840)
“un vell en nas de carchofa” (La Donsayna, 8-12-1844, p. 8)
“vol dir carchofa” (Baldoví: El virgo de Visanteta, 1845, p. 6)
“cardets, carchofes, cols y bledes” (Batiste, Ch.: Col. entre Goriet y la Chora, c. 1850)
carchofes tantes n’he dut” (Mentres pasa la diana, Alcoy, 1855, p. 13)
carchofa” (Liern: La toma de Tetuán, 1864, p. 15)
“la carchofa de…” (Colom y Sales: Tal es Cualis, Castelló, 1872, p. 11)
“y la carchofa se riu” (Colom, J.: Lo que fa la roba, Castelló, 1875, p. 28)
“diu que ha de anar a la carchofa de Silla” (Colom: El benefisi de Mora, 1881, p. 28)
carchofa” (El Cullerot. Alacant, maig 1898)
“han naixcut entre espinacs, carchofes…” (Palanca: El Sol de Rusafa, 1861, p. 24)
“faves y carchofes… conill en carchofes” (Canyisaes, Monóver, 1907, pp. 56, 150)
carchofa, carchofar, carchofer, carchofera” (Fullana, Lluis: Voc. 1921)
“de les verdures… la millor es la carchofa” (Catalá, G.: La carchofa, Torrent, 1926, p. 10)
“… de carchofa a carchofa” (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 120)
“anirá penchá una artística carchofa” (Catalá, G.: La carchofa de la Vila, Torrent, 1926)
“com una carchofa” (Llibret Foguera Alfonso el Sabio, Alacant, 1952)

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana):

carchofa, -fes
(De l’àrap hispànic alẖaršúfa, cart comestible.)
s. f. Fruit de la carchofera, planta de l’espècie Cynara Scolymas. / Carchofa borda, carchofa silvestre. // local. i coloq. Vulva. // local. Mentira. // Carchofetes d’almorranes, planta composta (Leuzea conifera) en tronc de llongitut variable, fulles dividides en segments estrets, verdes per la cara superior i blanquinoses per l’inferior. Flors blanques en capítuls solitaris pareguts a una pinya o carchofa. També es denomina simplementcarchofetes. // La carchofa de Silla, nom que se li dona a una flor molt gran que es penja de la porta de l’iglésia de la localitat valenciana de Silla el dia 6 d’agost. En la provessó, el Sant Crist se para davant de la flor de la que ix un àngel que canta en acompanyament musical. També existix esta tradició en diverses poblacions valencianes.

 

 

Bar Carchofa en el Carrer Baix nº 42 en Valéncia, any 1986.
Fotografía de Francesc Jarque.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *