En valencià s’escriu “Chufa” i no “Xufa”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

chufa, -fes (Del mossàrap kukúffa, cosa de no res.)s. f. Tubèrcul de sabor dolç que tenen les raïls de l’espècie Cyperus esculentus, groc per fòra i blanc per dins, que pot prendre’s sec o utilisar-se per a obtindre el seu suc o orchata, beguda refrescant típica valenciana. // Fonc de l’espècie Rhizopogon rubescens, de color groguenc que creix preferentment junt a coníferes i exteriorment té forma de creïlla. // Galtada o colp donat en la mà. // dialect. Ventositat que no fa soroll. // En llenguage infantil, membre viril. // local. Rosa de dacsa esclafidora o rosera. // No dir ni chufa, loc. No dir res, no obrir la boca.

Diccionari Historic de Valenciá Modern de Ricart García Moya:

chufa –d´orige ductós, el nom d´este tubércul ix en valenciá y castellá en els sigles XV y XVI. En castellá, com es llógic, heu trobem en autors que coneixíen el valenciá, com Enric de Villena (pare d´Isabel de Villena), o en la comedia Ypólita, publicá en Valencia l´any 1524. Atres vegaes, el text castellá senyala l´orige: “comí chufas en Valencia” (Durán, A.: Romances, Madrid, 1851 reproduix un text castellá del any 1605). Encara per el 1600 era considerat valencianisme en castellá: “en cuanto al Cyperus esculentus, es planta especialmente cultivada en la Vega de Valencia, y Covarrubias todavía da chufa como especialmente valenciano” (Corominas: DCECH, 2, p.403) Com a nom de tubércul pera fer horchata els etimólecs no ducten del orige valenciá, pero es confundixen o mentixen al llegir xufa, xufla ahon la documentació en valenciá du “chufa”, en ch–. Encá que n’hian ductes, pareix que del mosárap kukúffa naixqueren el val. “chufa” y el cast. ‘alcatufa’, diferencia lléxica coneguda d’antany: “un talecó de alcatufas, / o chufes en valenciá” (Poesíes casamiento de N.Sr. Príncipe, Imp. Miquel Estevan, 1802). Els catalaners de la Generalitat Valenciana, obedint al IEC, introduixen els catalans “xufa” y “xufla”. En valenciá es “chufa”, siga en el cult valenciá dels lletinistes, “chuffes” (Thesaurus, 1575), o en l’oficial y cancilleresc: “chufes, la cárrega” (Vilarig: Memorial… han de pagar les mercaderíes, 1607)

chufa “chufes” (Palmireno, Lorenço: Vocabulario del humanista, Valencia, 1569)

chufa “chuffes, cyparis” (Pou, O.: Thesaurus, Valencia 1575)

chufa “les chufes” (Maluenda, Jacinto Alonso: Endechas en lengua valenciana, 1628)

chufa “fondellol, coques, pastís, chufes” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)

chufa “… chufes, per lliura de moneda” (Memorial de les mercaderies, Valencia 1695)

chufa “chufes” (Tarifa dels preus y pesos de les mercaduríes, Valencia, 1671)

chufa –parlant Mayans de paraules que pasen a atre idioma, diu: “chufa, frutilla dulce subterránea; la qual fruta con el nombre vino de Valencia” (Mayans y Siscar, G.: Orígenes de la lengua, 1737, p. 417)

chufa “y ells no valen una chufa” (Ros.: Paper gracios, c. 1740)

chufa “chufes, tramusos” (Bib. S. Morales, Ms. 6563, 1745)

chufa “y les chufes” (Coloqui del viage de Tito a Madrit, 1789, p. 2)

chufa “talecó de alcatufas, o chufes en valenciá” (León, C.: Poesies. Imp. Miquel Estevan, 1802)

chufa “ya te donarán pa chufes” (El Mole, 1840, p. 63)

chufa “suc de chufes” (Declarasió amorosa, Xátiva 1852)

chufa “per vendre chufes” (El Chufero, canción valenciana, Barcelona, 1858)

chufa “ahón se criá dende chic, entre la chufa y el cacau”, en Alboraya (BNM, Merelo y Casademunt: Els sufriments de Toneta, 1864, f.3)

chufa “panses. chufes, cacahuet…” (Vercher: En la velá d’un albat, 1865, p. 20)

chufa “n’om diga chufa” (Palanca: Secanistes de Bixquert, Xátiva 1867, p. 43)

chufa “soc també de la terra de les chufes” (Liern, Rafael Mª: Telémaco en l’Albufera, 1868, p. 9)

chufa “y me cullga els naps, / y me nugue’ls espinacs / mentres les chufes plegue” (G. Capilla: Cada ovella en sa parella, 1868, p.21)

chufa pera horchata “a portar chufes pa fer horchata” (Colom, J.: Lo que fa la roba, Castelló, 1875, p. 23)

chufa “¿… se planten les chufes en Alboraya?” (Escalante: El tio Perico, 1875)

chufa “com les chufes qu’es cullen en Alboraya” (El Bou Solt, 1877, p. 281)

chufa “ni chufa digué al caure” (Escalante: Matasiete, 1884)

chufa “es mol bo mesclat en chufes” (Gadea: Ensisam de totes herbes, 1891, p.193)

chufa “meló y chufa” (El Cullerot. Alacant, 1898)

chufa “ni chufa” (Cambiar d’estat. Choguet valenciá, estrenat en “Eldorado”, Barcelona, 1901, p. 7)

chufa “¿Quí vol chufes? ¡Home!” (Arniches, Carlos: La divisa, 1903, p.38)

chufa “en esta terra de chufes” (Almanach de La Troná , 1908 , p.19)

chufa “chufa” (Fullana: Gramática valenciana 1915, p. 40)

chufa “no me pugueren dir chufa” (Breva, V.: Ilusions d’un soldat, Castelló, 1916, p. 3)

chufa “dit ni chufa” (La Matraca, 21 d’abril 1916, p.3)

chufa “pots dirmos si son chufes o cacahuets” (El Tio Cuc, nº 123, Alacant, 1917, p.2)

chufa, chufetes “en chufetes cucaes… que ploguen chufes” (Almanac de La Traca, 1920, p.7)

chufa “cacau calent y tramusos… chufa d´Alboraya” (Peris Celda, J.: Arrós en fesols y naps, 1921, p.11)

chufa “la chufa… el forment” (Peris: Mosquit de tenda, 1923, p. 10)

chufa “¿Y ella qué diu?¿Ella?, ni chufa” (Montesinos, V.: ¿Y diuen qu’el peix es car?, 1926, p. 17)

chufa “la millor chufa y tramús” (Peris Celda: Cacaus y tramusos, 1927, p.7)

chufa “venent cacau y tramusos.—¿Y chufes?.—Les demanen molt cares” (Sallés Rocabert: La siñora consechala, 1929, p.21)

chufa “de la terra de les chufes” (La Tranca deportiva, 21 de setembre 1929, p.14)

chufa “les coques de dacsa… les chufes” (Altamira, Rafael: Nostra terreta, 1930, p.21)

chufa “pues a mí chufes” (Sendin Galiana, A.: ¡Grogui!, 1931, p. 4)

chufa “autor de chufa” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 4)

chufes, cosí de “en un cosí de chufes” (Barchino, P.: El cuquet del carinyo, 1932, p.6)

Chufa, el -mot o malnom d’un fachendós que presumix de colpechar, o donar chufes, a cuansevol: “encara no saps qu’el apodo me vingué de les chufes que vaig repartir en un concurs de bofetaes” (Barchino, P.: El cuquet del carinyo, 1932, p.14)

Image portada: chufa.blog

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *