En valencià s’escriu “Escritor” i no “Escriptor”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

escritor, -ra, -rs, -res(Del llatí scriptōre, mat. sign.)s. Persona que es dedica a escriure, generalment obres lliteràries. // ant. Notari o persona que registrava per escrits els fets històrics o els assunts llegals per a deixar constància.

Diccionari Historic del Valencia Moderm del professor Ricart García Moya:

escritor –el lletí scriptor es mantingué en les neolletines (cast. escriptor, Glos. de Toledo, c.1400), dasta que´l us y l´analogía simplificaren grups consonántics: “per escrits y escritors” (Baoro el Rochet de Alcáser, c. 1790)

escritor –cat. escriptor: “quin atre el tonto escritor que ha fet este desbarat” (Segón rahonament que tingueren don Pascasio y Patatorta, 1823)

escritor “escritors” (Escrig: Dicc. 1851)

escritor “ya se creuen escritors” (El Pare Mulet, 1877, p.20)

escritor “se feu escritor y actualmente es…” (Llombart: A Emilio Borso, 1877)

escritor “per ser comediant y escritor, sent aixina que…” (Semanari Garrotá de sego, 23 de setembre de 1888, Alacant, p.2)

escritor “els escritors que vixqueren…” (Navarro: La pau dels poblets, 1913, p.5)

escritor “atra debilitat… es autor, escritor” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 5)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *