En valencià s’escriu milocha o cacherulo

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valenciá Modern) de Ricart García Moya:

“tragueren huna torre e ixqué hun corp e sis miloches e trenta hosos de aquells que van per la rambla (Bib. del Patriarca, ms. 49, 1528)

“milocha en Valencia” (Palmireno: Vocabulario del Humanista. 1569)

“milocha ab la figura de S. Vicent” (BRAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 1606, f. 104)

“de ma clocha de llens li faré fer una milocha” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)

“pera volar la milocha” (BUV. Morla: Ms. 666, c. 1649)

“milocha: cometa” (Mayans: Voc. val. 1787)

“una milocha, si els tironets no te apunt” (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 419, c. 1795)

“milocha: cometa” (Lamarca: Dicc. valenciano, 1839, p. 32)

“com un chiquet cuant la milocha…” (El Mole, 1840, p. 7)

“la milocha en poc fil” (Baldovi, Ch. B.: Un fandanguet de Paiporta, 1855)

“Peransa, per mal nom la Milocha” (Lladró, R.: La demaná, 1858, p. 1)

“a volar la milocha” (Liern, R, Mª: La mona de Pasqua, 1862, p. 19)

“hasta en les miloches…” (La senserrá del mercat, 1871)

“volant Llorens la milocha” (Llombart, C.: Abelles, 1878, p. 22)

“milocha” (Escalante, E.: Matasiete espantaocho, 1884)

“una milocha” (Borrás, Vicent: El estudi d’un pintor, 1886, p. 23)

“la pilota… al marro… la trompa, la milocha” (Canyisaes, Monóver, 1909, p. 112)

“empinar el cacherulo o la milocha” (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 92)

“Toca, milocha, que te veig en globo” (Tallada, M.: Les Camareres, 1931, p. 9)

“també esta Toni Milocha” (Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1942)

“com un chiquet cuant la milocha o cachirulo (sic)” (El Mole, 1840, p. 7)

“¡ya hu se!, pintat en un caherulo” (Escalante: El tio Perico, 1875, p. 16)

“el cacherulo qu’els chiquets per la vesprá empinen” (El Bou solt, 1877, p. 114)

“a boqueta nit el cacherulo” (Llombart: Festes, costums de la terra del che, 1878, p. 13)

“cacherulo” (Millá, Manuel: Retratos al viu, 1884, p. 29)

“agarrí yo un cacherulo” (Escalante: Valencia a la matiná, 1888, p. 23)

“damunt d’un cacherulo” (Thous, M.: De Carcaixent, 1896, p. 27)

“dediques a fer cacherulos” (Alcaraz, L. J.: El terroriste, 1911, p. 28)

“¡Recacherulo! ¿Com s’entén?” (Baidal Llosá, F.: Amor Torna, Castelló, 1917, p. 31)

“cacherulos” (Meliá. Com els cacherulos, 1926)

“¿Fa cacherulos?” (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 19)

“pinta cacherulos” (Morante Borrás, J.: ¡En la festa de les falles!, 1934, p. 20)

 

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

milocha, -ches
(Del llatí milvus, milà.)
s. f. Cacherulo; tros de tela o paper estés en canyes formant una figura hexagonal o d’una atra forma, en una coa llarga feta en un fil al que es nuguen trossos de tela o paper i que s’empina a l’aire, servint com a diversió als chiquets.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *