En valencià s’escriu TIO, no Oncle

Cites del Diccionari Historic del Idioma Valenciá Moderm (DHIVAM) de Ricart Garcia Moya:

vespra de Tots Sants. Era tio de Sant Felix” (Serres, Miquel: Sacro Novenario, 1669)

“habita al present Antoni Fabregat, son tio”  (Llibre de Visures de Benassal, 1723)

“Hola, nebot. ­Hola, tío” (Valls: El tío de sa neboda, Alcoy, 1933, p. 16)

“dix al seu tio: Dugau eixe chic” (Mas, Ll. Vicent: Sermó a St. Vicent, 1755, p. 12)

“han eixit contra son tio” (Archiu Mun. Elig, Romans del pleit del pollastre, 1776)

“pares, mares, y marits/ tios, cosins…” (2ª Conv. entre Nelo y Quelo, Imp. Onofre Garccia, 1787)

“¡A tal tío, tal nebot!” (Baldoví: El virgo de Visanteta, 1845, p. 21)

“trovar a son chermá… o parlar en tío o tía” (Blat de Soto: A no se quí, Imp. de Blat, c. 1850)

“no ha vingut mon tío” (Ballester, Antoni: El tío Sech, 1870, p. 5)

“¿mon tío Chuan…?” (Balader: Les beseroles, 1874, p. 14)

“millor es que me l’anduga yo, que soc son tio” (Lladró: El titot de Nadal, 1876, p. 6)

“mon tio el retor m’envia…” (Balader, J.: Asertar errant, 1883, p. 22)

“pues volía vore a mon tío” (Escalante: Del porrat de Sent Antoni, 1887, p. 37)

tio segón carnal o retío dels seus fills” (Gadea: Tipos d’espardenya, c. 1890, p. 24)

“si no fas que Tomasa y son tío…” (Campos, J.: El gallet de Favareta, 1892, p. 10)

“s’empenyá son tío en que…” (Pastor, Vicent: Un meche per afisió, Alacant, 1905, p. 9)

“lo que mon tío ha dit” (Soler, Santiago: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907, p. 30)

tío, el sigarro se li ha apagat” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1910, p. 152)

“fill de mons pares, y de mon tío nebot carnal” Breva, V.: Ilusions, Castelló, 1916, p. 1)

“mon tío m’ha buscat en Valencia” (Peris Celda: Terres malahídes, 1919, p. 38)

“¿Y mon tío? ¿per qué no ve mon tío?” (Montesinos: ¿Y diuen qu’el peix es car?, 1926, p. 26)

“¿qué dirá ton tío?” (Comes, P.: Les pilotes de Nadal, 1927, p. 9)

“¡… que no se muiga mon tío!” (Monzó, Pilar: El chénit de Tana, 1931, p. 14)

“del ambient campesí, entre nebot y tio” (El Obrero, Elig, 16 d’abril, 1933) (Llibre de Visures de Benasal, 1723)

“tots volen que sien tios, cosins, nebots” (Romans dels pobres festechans, 1733, p. 2) Andrés: Diari, 2 agost 1936)

“a la memoria de mon tio el canonge Josep Sanchis Sivera” (Guarner: Gramàtica, 1950)

“en Alacant… mare, pare, filla y tío” (Llibret Foguera Alfonso el Sabio, Alacant, 1954)

“en valenciá, mon tío” (DECLLC, vol. IV, p. 892)

 

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV):

tio, -ia, -os, -ies
s. m. Germà del pare o de la mare d’algú. // Tractament davant del nom propi que se li dona a persones pròximes o conegudes que no són parents: El tio Jaume i la tia Vicenta són veïns de tota la vida. // dialect. Padastre. // coloq. Home. // pop. Sol precedir a formes que actuen com a adjectiu, com ara: El tio baina volia ensenyar al mestre. La tia figa que poc de coneiximent té. El tio bort l’enganyà en el conte. El tio castanyes volia aprofitar-se. El tio bossa no vol treballar.
La RACV inclou “Oncle” com arcaisme i recomana l’utilisació de Tio.
oncle, -es
(Del llatí avŭncŭlu, mat. sign.)
s. m. ant. V. tio. // Oncle major, loc. ant. Germà del yayo o la yaya. // ant. Blavet, habitant de la comarca de La Marina.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *