¿Cóm s’escriu en valencià “Borracho” o “Borratxo”?

“si la etimología mozárabe que he admitido es cierta, el catalán tomaría verosímilmente el vocablo del mozárabe valenciano directamente” (Corominas: DCECH, 1, p. 631)

“lo qui esta borracho” (Pou, O.: Thesaurus, Valencia, 1575)

“borracho. Dícese de borracha, que en Valencia y…” (Covarrubias: Tesoro, 1611)

“prengueren al borracho” (Porcar, J.: Coses evengudes 1617, f. 262)

“cabró, borracho, puto” (Mulet, F.: Ms. Poesies a Maciana, c. 1640, v. 486)

“sens ducte que estás borracho” (BSM, Ms. 6781, Mulet: Gayferos, c. 1660)

“quant hu s’emborracha” (Galiana, Lluis: Refrans valencians, c. 1760)

“borracho… armat en la carabasa” (BIB. Nic. Primitiu, Rel. de Pep de Chuan, s. XVIII)

“crech que estaves borracho” (Coloqui de Tito y Sento, 1789)

“y els tres ultims de borrachos” (Rafelo de Picasent ignora la novetat, 1813)

“algún borracho, / y atres homens inmorals” (Conv. de Saro, Imp. Brusola, 1820)

“si li agrá el vi, es un borracho” (Del llenyater, dos chitanes y un bou, c. 1850)

“borracho está com un cuiro” (Les marors de una fadrina, 1860, p. 33)

“ningún borracho li ixca” (Tordera, F.: Un fill digne de Alacant, 1860, p. 16)

“¿Qué yo estic borracho?” (Salelles Cardona, C.: Els suspirs d’un llauraor, 1864, f. 23)

“¿Per qué t’has fet tan borracho?” (Vercher: En la velá d’un albat, 1865, p. 24)

“bruixa volaora, borracha” (Escalante: La escaleta, 1874, p. 19)

“es posem, que ni borrachos” (Torromé: Les choyes de la Roseta, 1874, p. 5)

“borracho, mal faener y perdut” (Fambuena: Fer les cartes, 1881, p. 19)

“dirme borracho” (Escalante: Valencia a la matiná, 1888, p. 26)

“Un borracho está chitat en lo seu llit” (Fuster: El nano de la falla, 1894, p. 26)

“era un borracho perdut” (Pastor, V.: Un meche per afisió, Alacant, 1905, p. 23)

“borracho… de les tabernes” (Soler, Santiago: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907, p. 39)

“malfaener, borracho y…” (Baidal Llosá, F.: Amor torna, Castelló, 1917, p. 24)

“esta matiná ha vingut borracho” (Barchino, P.: ¿Quí talla l’abaecho?, 1924, p. 6)

“els borrachos, se asenten tots en terra” (Urios, Elvira: Día de Pascua, c. 1925, p. 10)

“fa eses… está borracho” (Meliá: Com els cacherulos, 1926, p. 9)

“voré si trobe al borracho del meu home” (Montesinos, V.: ¿Y diuen qu’el peix es car?, 1926, p. 21)

“… que despullar borrachos” (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 171)

“borracha / que son pare…” (Peris: El banquet de l’alquería, Castelló, 1928, p. 14)

“estic borracho” (Tallada, Miquel: Les Camareres, 1931, p. 10)

“me pareix qu’está borracho” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 7)

“un desgraciat, un borracho” (Morante Borrás: ¡En la festa de les falles!, 1934, p. 9)

“en un borracho pasat…” (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1952)

“un borracho… valent” (Llibret Foguera Chapí, Alacant, 1955)

 

Cites del DHIVAM (Diccionari Histotic del Idioma Valenciá Moderm) de Ricart García Moya

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

borracho, -cha, -os, -ches
(De possible orige mossàrap valencià, relacionat en l’àrap marraixa.)
adj. m. Persona que té alterades les seues percepcions a causa de l’alcohol. Les formes cultes sinònimes sónembriagat, ebri o ebriac, i les populars són begut, bufat, cep, mamat, pirri… // V. coet borracho. // El borracho, dialect. i coloq. El número norantaú (91) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. Al borracho fi, primer aigua i en acabant vi.

 

Image: El Confidencial.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: