En valencià s’escriu “Círcul” i no “Cercle”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

círcul, -ls (Del llatí cĭrcǔlu, mat. sign., per via erudita.)s. m. Superfície plana llimitada per una circumferència. // Circumferència, curva tancada a on tots els punts són equidistants del centre. // Conjunt de persones o de coses que estan situades en curva a l’entorn d’un punt central; rogle. // Conjunt de persones associades o reunides per a tractar assunts polítics, científics, artístics, etc.: El Círcul de Belles Arts de Valéncia. // Sector, ambient a on tenen lloc determinades activitats: Això només se pot dir en un círcul d’amistats. // Círcul polar, cada u dels dos círculs menors de l’esfera celest, paralels a l’Equador i que passen pels pòls de l’Eclíptica. // Círcul viciós, erro que es comet quan una cosa s’explica per la contrària recíprocament: Blanc és lo contrari que negre, i negre lo contrari de blanc. També es diu d’una situació que es repetix i que no du a cap de banda.

Diccionari Historic del Valenciá Modern de Ricart García Moya:

círcul –cultisme valenciá, del lletí circŭlus; en cat. usen l’arcaisme vulgar cercle: “moviments dels cels y circulos (sic) celestes” (Const. Universitat de Valencia, 1611)

círcul “dos circulos (sic) molt ben fets” (BUV. Ms. Ayerdi: Noticies de Valencia, maig 1662)

círcul “círcul: círculo” (Bib. Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)

círcul “círcul, circular, circulat, circulatori…” (Escrig: Dicc.1851)

círcul: “dels seus círculs” (Sanmartín: Jagants y nanos, 1895, p.34)

círcul “círcul obrer” (Serrano, a.: Una sublevació en Jauja, Elig 1896, p. 1)

círcul, sírcul “adornant el sírcul de ella…” (El Cullerot, Alacant, 7 de noembre 1897, p.2)

círcul “dasta en els círculs, patronats, confreríes…” (Gadea: Tipos, 1908, p. 299)

círcul Republicá “en el Círcul Republicá de Belando s’efectuá el…” (El tío Cuc, 20 giner 1934, p.3)

círcul Radical “el Círcul Radical d’Alacant en la Rambla” (El tío Cuc, Alacant, 16 de maig 1936, p.1)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: