En valencià s’escriu GINER i no “gener”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

giner
(Del llatí vulg. ienuarĭus, mat. sign.)
s. m. Primer més de l’any, que té trentaun dies.
observ. Se tracta de la forma més antiga que trobem documentada, és també la forma usada pels clàssics valencians i hui l’única viva del valencià. La forma gener, que trobem en algun document antic, és hui la pròpia del català i el balear, pròxima a l’occità genièr. Algun diccionari dona incomprensiblement la forma giner com a coloquial, quan és la que usaren els nostres clàssics com Joanot Martorell, Jaume Roig, Roiç de Corella, Bernat Fenollar…
ref. Trons en/a giner, fica siges en el graner. Aigua de giner, poc de blat en el graner. Sembrat de giner no ompli el graner. Passat giner, lloga ton llogater; i si faena vol fer, no li planygues el diner. En/a giner ous en lo paller. En/a giner la gallina al seu lloquer. De giner ni ovella ni corder. Giner és el més dels gats. En/a giner no sigues matiner. En/a giner la palla en lo paller. Qui ni pa ni oli té, passa un mal giner. Giner va gelar a sa mare en lo llavaner. En/a giner, tin encés lo braser. En/a giner, tanca la porta i encén el braser. En/a giner, no tragues el morro al carrer. Si en/a giner la gavina va per l’horta, fes fòc i tanca la porta.

Cites del Diccionari Historic del Valenciá Moderm del professor Ricart García Moya:

giner –de Jano, divinitat bifront, ixqué el lletí lanuarius y un ramat de corrupcions neolletines: yanair, ianer, janer, jianer…, en els sigles XIII y XIV. En valenciá, deixant arcaismes y morfologíes homógrafes en atres llengües, es generalisá giner. Aixina, per tant, ixqueren el mosárap ienair, el port. janeiro, caló ynerín, catalá gener, occitá genier, valenciá giner, inglés january, sefardit genáyo, italiá gennaio, francés janvier, cast. enero, alemá januar, etc. D´está conillá lléxica de Ianuarius asoles tenim u condenat a fer coll de figa per l’IEC y sa mascota AVLL: el valenciá giner, per sentencia dels catalans expansionistes del 1915 (Pompeu Fabra, Jaume Masò, etc.), y per vilea dels colaboracionistes valencians: “divendres, VI dies de giner” (APH. Sta. María d´Elig, Sig.168, testament, 6 giner 1328, f.37)

giner “en lo mes de giner, en lo mercat de Valencia” (Dietari del capellá, giner 1439)

giner “mes de giner comença l’estol” (Dietari del Capella, c. 1450, f. 55)

giner “a II de giner de l’any …” (Martorell: Tirant, c. 1460, ed, 1490)

giner “en lo giner” (Roig, J.: Espill, 1460)

giner “cinc de giner 1472” (Esteve, J.: Liber, 1472)

giner “acabat lo XXVIIII dia de Giner” (Eiximenis: Lo Crestiá, Valencia, 1483)

giner “del mes de giner” (Fenollar: Hystoria de la Passió, Valencia, 1493)

giner “a 24 de giner” (Dietari de Jeroni Soria, 24 de giner 1526)

giner “de noembre… a la mitat de giner” (Beuter: Primera part de la Historia de Valencia, 1538, f. LII)

giner “dimats, 15 de giner” (Bib. Nac. Ms. Guillem Ramón, c. 1540, f. 140)

giner “… de giner, any 1558” (Phelip Mey: Epístola en Crónica de Muntaner, 1558)

giner “de Valencia, e de Giner… any 1558” (Chonica … del inclit rey Don Jaume, Epístola, Valencia, 1558)

giner “a 19 de giner” (Archiu Cat. Val. ms. Llibre d’Antiguetats, any 1563, p. 153)

giner “tres voltes… en giner, abril…” (Instructions perals novament convertits, imp. Ioan Mey, 1566)

giner “a 6 de giner manifesta lo patró…”AMA, Ms. Llibre de la peixca de Alacant, 1578, f. 7)

giner “lo primer dia de giner… a 3 de giner … 22 de giner” (BNM, Ms. 1701, any 1587)

giner “en Valencia, a XXI de Giner, any M.D.noranta cichch” (Llicencia Real pera’l llibre Historia de la Adoración, de Jaume Prades, 21 de giner 1595, ed. 1596)

giner “que morí a 27 de giner dit any en Gandía” (BRAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 1596, f. 385)

giner “en los mesos de setembre, nohembre, dehembre, giner, febrer, març…” (Real Pragmática… de la S,C.R. Magestat…, a fi, y effecte de reprimir y atallar los danys, homicidis…, Valencia, 1602)

giner “en 2 de giner, pera que…” (Ginart, Nofre: Reportori dels Furs, 1608, p. 98)

giner “4 de giner” (BRAH, Porcar, J.: Ms. Dietari, 1626, f. 479)

giner “en lo any 1634, a 6 de Giner” (Ms. Llibre del Loreto de Muchamel, 1634)

giner “giner a 6 de 1639” (Ded. de M.A. Ortí: Siglo Quarto, 1640)

giner “per los primers de giner” (Archiu Col. Gandia, 5º libri, any 1648, f. 246)

giner “a 3 giner 1701, presents …” (Llibre de la Confraría del Roser de Cinctorres, 1701)

giner “en giner / nuets tots de cap a cap” (Romans y coloqui nou en que es declara el gran chasco que han tengut els Pepos, any 1719)

giner “pasat giner” (Galiana, Lluis: Refranes valencianos, c. 1765)

giner “com en giner quatre gats” (Coloqui dels serenos, c. 1780)

giner “giner: enero” (Escrig: Dicc. 1851)

giner “6 de giner” (BNM, Ms. Escalante: Un grapaet y prou, 1868)

giner “lo día XXII de giner de MCMVIII” (Llibret Falla Tros–Alt, 1864, ed. 1908, p.15)

giner “en 26 de giner” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, p. 120)

giner “últims díes del mes de giner d´enguany” (Navarro y Reig, V.: La pau dels poblets, 1913, p.5)

giner “24 de giner de 1919” (Archiu Hist. Oriola: Comunicat de Lo Rat Penat al Ajuntament d´Oriola per la mort del pintor Agrasot, 24 de giner de 1919)

giner “giner: enero” (Fullana, Lluis: Voc. 1921)

giner “estrená el 11 de giner de 1927” (Peris, J: Més allá de la lley, 1927)

giner “en giner tinc encés el braser” (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 95)

giner “estrená en el teatro Apolo de Barcelona, el dijous 10 de giner de 1929” (García y Beltrán: Les glándules de mono, 1929)

giner “3 de giner de 1934” (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934)

giner “estrená el 15 de giner de 1947” (Morante, J.: El tío Estraperlo, 1947)

giner “giner: enero” (DRACV, 1997)

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: