En valencià s’escriu “Pancha” i no “Panxa”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

pancha, -ches (Del llatí pantĭce, mat. sign.)s. f. Cavitat del cos dels vertebrats que conté l’estómec i els budells, i també la part exterior que fita en dita cavitat. // La part més abultada d’un objecte. // Fer pancha una cosa, loc. Tindre una part de superfície que no seguix la llínea recta i forma una convexitat: La paret fa pancha. // Fer o traure pancha, loc. Fer gros o més voluminós el ventre. // Pancha per amunt, loc. Estar gitat o tombat sobre l’esquena. // Pancha per avall, loc. Estar gitat o tombat boca per avall. // Tindre molta pancha, loc. Patir en paciència i resignació. // Traure’s la pancha de mal any, loc. Deixar de patir fam. // Tindre una pancha com un pagell, loc. Tindre molta pancha.ref. Pancha plena, pancha contenta. La pancha llisa i a dormir a la palliça.

Diccionari Historic del Valenciá Modern de Ricart García Moya:

pancha –del lletí pantex, –icis: “la pancha / ab plecs, com mancha” (Roig: Espill, 1460)

pancha “la gran pancha” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

pancha “la pancha” (Mulet, F.: Poesies a Maciana, c 1640, v. 83)

pancha “de regals no tenen de omplir ses panches” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)

pancha “perque la pancha li aplega dels camals” (BUV. Blasco: Rel. carrer d’Alboraya, 1687)

pancha “un forat en la pancha” (Coloqui… un llaurador li declara son amor a una Dama de gall, any 1758)

pancha “perque sols mirar la pancha que…” (Coloqui de Vicento Menchapá, c.1770)

pancha “la pancha grosa” (2ª part. Relació… el chasco que li donaren a un foraster de Valencia, 1783)

pancha “per eixa pancha” (2ª part, es referix com el tio Joan Senén de Patraix…, 1797)

pancha “em torne granota en la pancha verda” (El Mole, 1840, p. 85)

pancha “si nos omplis la pancha” (Chiste del bodegoner, Imp. El Valenciano, 1854)

pancha “no tinc pancha” (Mentres pasa la diana, Alcoy, 1855, p. 15)

pancha “y se calfarán la pancha” (Liern, R. M.: Aiguarse la festa, 1864, p. 15)

pancha “omplir de torró la pancha” (G. Capilla, J.: Un casique a redolons, 1872, p. 14)

pancha “com la pancha d’una anguila” (Colom: Cuatre comics d’ocasió, 1873, p. 18)

pancha “que ya tens la pancha plena” (Millás: Ni rey, ni caball, ni sota, 1874, p.24)

pancha “y Colau, que te tal pancha” (Llombart, C.: Abelles, 1878, p. 38)

pancha “y em pilla en la pancha buida” (Llombart: L’agüela Puala, c. 1880)

pancha “tot hu enten per la pancha” (Batiste Burguet: La carrera de la dona, 1881, p. 8)

pancha “y si tant de bufar vos agarra un dolor de pancha, el únic remey es…” (El Cullerot, Alacant, 5 d’octubre 1884, p.4)

pancha “¡y en la pancha!” (Borrás, Vicent: El estudi d’un pintor, 1886, p. 17)

pancha “en la pancha” (Escalante: Del porrat de Sent Antoni, 1887, p. 55)

pancha “y la pancha” (Orozco Sanz: Mambisos en Muchamel, Alacant, 1897, p.25)

pancha buida “en la pancha buida” (El Cullerot, Alacant, 14 d’agost 1897, p.3)

pancha “pancha per amunt fet un lliró” (Hernández Casajuana, F.: ¡Quína animeta!, 1914, p.124)

pancha “pancha per amunt” (Breva, V.: Ilusions d’un soldat, Castelló, 1916, p. 5)

pancha “moriré en la pancha plena” (Comes, F.: Sabater y detective, 1917, p. 29)

pancha “fregarli la pancha a la tía” (Baidal Llosá, F.: Amor torna, Castelló, 1917, p. 9)

pancha “que sinse acachar l´asquena duen la pancha ben plena” (Valero, R.: Dos fotógrafos ambulants, 1921, p.9)

pancha “si li pegue una punyá a la pancha” (Sendin: Tonica la del llunar, 1926, p. 16)

pancha plena –encabant de dinar prou: “el pille en la pancha plena” (Comes, P.: Alejo, t’has colat, 1927, p.11)

pancha “y si en la pancha no tens res…” (Llibret Foguera Benalúa, Alacant, 1928, p. 9)

pancha “lo que me fa mal es la pancha” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 12)

pancha “la pancha plena” (Barchino: Tot lo que relluix, 1931, p.14)

pancha “que tenim dins la pancha” (Valls, E.: Matí de Gloria, Alcoy, 1932, p. 11)

pancha “fa volantins posant la pancha sobre…” (Calpe: La creu del matrimoni, 1932, p.36)

pancha “y la pancha buida” (Carceller, Vicent: El fulano de la Concha, 1935, p. 8)

pancha “¡qué carreres per la pancha…!” (Llibret Foguera Carolines Altes, Alacant, 1952)

pancha “el magrós, com es més pur, s’en va directe a la pancha” (Almor, Josep Mª: Mornellaes, 1968, p.6)

Image portada: Nexofin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: