En valencià s’escriu “Vehícul” i no “Vehicle”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

vehícul, -lss. m. (Del llatí vehicŭlum, mat. sign.) Mig de transport que servix per a traslladar persones o coses d’un lloc a un atre. // Lo que servix per a transmetre o comunicar: Els llibres són un vehícul de la cultura.

Diccionari Historic del Valenciá Modern de Ricart García Moya:

vehícul –cultisme valenciá, del lletí vehiculum; sempre present en lletinistes com Pou (a.1575), o Exulve: “carreter…, vehiculorum, vehicularius…” (a.1643), quedant l´anglicisme vehicle (que ix en cat. per l’any 1900) com a trofeu de llexicógrafs que furtaven paraules a atres llengües. Vehícul fa rogle en atres com el fr. véhicule y l´esp. vehículo: “vehícul” (Escrig: Dicc. 1851)

vehícul “els servía de vehícul” (El Fallero, març, 1921, p.5)

vehícul “vehícul” (Nebot, J.: Gramática valenciana, 1894, p. 145)

vehícul “vehícul” (Fullana: Voc. 1921)

vehícul “degueren vórelo els del vehícul, perque…” (¡Bona conquista!, junt a Tots a Nova York, 1921, p.17)

vehícul “coches y demés vehículs” (El Tio Cuc, 2ª ep., nº 57, Alacant, 1924, p.3)

vehícul “els vehículs” (Galiana y Gómez Polo: Rusafa, Bolsería, Mataero, 1928, p.14)

vehícul “li servixca de vehícul” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 1)

vehícul “com porta un peix per vehícul…” (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1952)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: