“La llengua valenciana, reconeix, com verdadera mare, lo llatí vulgar y lo baix llatí”

Transcrit de “Estudi sobre Filología Valenciana” de Fray Luis Fullana i Mira (Lo-Rat-Penat Revista) any 1912:

1.-ORIGE

La llengua valenciana, lo mateix que la castellana, francesa, italiana y portuguesa, reconeixen, com verdadera mare, lo llatí vulgar y lo baix llatí.

Conquerit lo Reyne de Valencia pe’ls romans, els vençuts habitadors d’esta fermosa terra adoptaren la llengua llatina vulgar, que era la que parlaven els soldats romans, romanent, en tot y en aixó, molts vestigis de les llengües celta, fenicia, grega y cartaginesa. D’esta mescolança resultá lo baix llatí, que parlaren mentes la dominació goda y també durant la dominacció sarrahina. Diu lo Dr. Grandia (Gramática Etimolófica, Introducció, plana XXXIV): “Molt al contraqri de lo que assegura’l Pare Bonell, á Valencia y á Mallorca, durant els cinch segles de dominació sarrahina hi quedaren cristians, com en tot lo demés d’España, guardant sa llengua.”

Eixa llengua antiga, puixm formada del llatí vulgar y baix llatí, fon la que serví de base y fonament pera formar la valenciana quant s’establiren els catalans conqueridors en eta terra.

Y es cert qu’el valenciá, com afirma lo mateix Grancia, es desenrollat espontáneament mentre la conquesta d’este Reyne de Valencia, y al mateix temps qu’el catalá en lo Principat de Catalunya.

Per aixó mateix, en un principi, açó es, en lo sigle XIII, pòca era la diferència entre les llengües parlades en lo Principat de Catalunya y lo Reyne de Valencia, fins que, per fi, vingué lo sigle XIV, en que ya es nota prou diferència, distinguintse, sobre tot, una d’atra en les terminacions d’els substantius y adjetius, com també en la segona persona singular dels verbos, en qu’el catalá admet la terminació en as y el valenciá en es. Esta era y esta es encara la diferècia més caracteristica entre les dos llengües.

CATALÁ

Tú amas las finas rosas.

VALENCIÁ

Tú ames les fines ròses.

 

Image: La huella de 150 valencianos – Las Provincias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: