En el “Diario de Valencia” de 30 de juny de 1916 es troben les primeres noticies de la Catedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valencia, puix es dona conte de la sessio oficial del Centre de Cultura Valenciana, reunit baix la presidencia de Martínez Aloy, a on es prengue esta decisio: “…Se acordó igualmente la creación de una cátedra de Lengua Valencia retribuida con los modestos recursos de que pueda disponer dicha entidad, i que se ofrezca al R.P. Fullana, solicitándose del rector de esta Universidad que se conceda local para dicha cátedra en nuestra Universidad.

Est acort no aplegà a concretar-se fins el 27 de giner de 1918, en que l’Universitat inaugurà oficialment les sessions. No obstant el pare Benjami Agullo, biograf de Fullana, insinua que pot ser que les classes s’iniciaren en el locarl del Centre de Cultura (hui RACV) i despres passaren a l’Universitat.

Francesc de A. Carreres de Calatayud confirma esta iniciativa en la pagina 14 del seu llibre “La Historia y la vida del Centro de Cultura Valenciana (1915-1965)”: “Creó una cátedra de Lengua Valenciana, que había de ser regentada por el reverendo padre Luís Fullana”.

La prensa de l’epoca referix a conciencia l’acte de presa de possessio de la catedra: “El ilustre filólogo acudió a la Universidad acompañado por una comisión del mencionado centro (el de Cultura Valenciana) y fue recibido por el Rector de la Universidad y por una comisión de la Facultad de Filosofía y Letras. Hechas las presentaciones de rúbrica, el P. Fullana dio su primera lección en el aula número 7, asistiendo a esta primera clase el señor rector, gran número de catedráticos y alumnos”.

Era Ractor en aquelles dates en Rafael Pastor González, que facilità al maxim l’implantacio de la catedra. El propi Pare Fullana ho reconegue aixina al dedicar-li la primera edicio del seu “Vocabulari Ortografic”: “La ciutat de Valencia, ab tot lo seu Realme, vos deu etèrn agraïment per haver acullit, ab tot lo vostre entusiarme de verdader valenciá, l’intent i els desijos que lo Centre de Cultura Valenciana va tindre en la creacio d’una Cátedra de Llengua Valenciana en l’Universitat Lliteraria, de la que sou dignissim Rector, aprovant i confirmant la propòsta de l’eleccio de mon humil persona per a regentar dita Cátedra”.

La revista “Cultura Valenciana”, publicacio trimestral de l’Academia Valencianista del Centre Escolar i Mercantil de Valencia, ana donant repetides noticies sobre la marcha dels Cursos de Valencià en la nostra Universitat.

Ademes, l’entrada era lliure, pero lo que esta Catedra es tambe precedent dels curs d’extensio universitaria, oberts a tot lo mon, que ultimament implusa la nostra Universitat.

Estos cursos duraren deu anys, i foren suprimit d’una tacada per la Dictadura de Primo de Rivera, qui vea en ells un perillos acicat de separatisme o independentisme.

L’escritor Artur Perucho, en son llibre “Catalunya sota la Dictadura”, publicat en Barcelona en 1930, es congratula de la decisio de Primo de Rivera per la seua oposicio a l’ortografia que sustentava les lliçons de Fullana, puix hem de recordar que no s’havia aplegat encara a l’acort de Castello, que tindria lloc en 1932: “el Pare Fullana hi exposava les més divertides teories filològiques i grematicals, defensava una ortografia absurda i la teoria, més absurda encara, de la diferenciació radical entre el catalá i el valenciá”.

Per aixo opinava Perucho que en lloc de prohibir-lo “una dictadura intel.ligent l’hauria subvencionat, perquè el famós frare feia més mal a l’idioma que una pedregadaen una vinya…”.