Ordinari de la Missa en Llengua Valenciana

PRESENTACIO

Davant de les innumerables peticions del Poble de Deu de la Provincia Eclesiastica de Valencia, fidel al Senyor i a la Santa Mare Iglesia i tambe a la personalitat del nostre Regne, que vol pregar en sa Llengua Valenciana, sobretot al participar del Sant Sacrifici de la Missa i a causa de les energiques protestes contra els texts que li han oferit per catalanisats, se publica este LLIBRET PER ALS FIDELS, ya que no n’hi ha un atre, en estes caracteristiques, per a us manual i privat.


1. COMENÇAMENT

Reunit el poble, el sacerdot va cap a l’altar en els ministres, mentres es canta el:

Drets.

CANT D’ENTRADA
SALUTACIO DE L’ALTAR
SALUTACIO DEL POBLE

Tots se senyen:

Sacerdot.- En el nom del Pare, i del Fill + i de l’Espirit Sant.
Poble.- Amen

Formules a elegir:

Sacerdot.- Que la gracia de nostre Senyor Jesucrist, l’amor del Pare i el do de l’Espirit Sant estiguen en tots vosatros.
Poble.- I en el teu espirit.

Sacerdot.- Gracia i pau a vosatros de part de Deu, el nostre Pare, i de Jesucrist, nostre Senyor.
Poble.- Beneït siga Deu, Pare de nostre Senyor Jesucrist.
[o be:]
Poble.- I en el teu espirit.

Sacerdot.- El senyor estiga en vosatros.
Poble.- I en el teu espirit.

ACTE PENITENCIAL
Formules a elegir:

Sacerdot.- Germans: premaprem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent els nostres pecats.

Breu pausa en silenci
Confessio.

Tots.- Yo confesse a Deu totpoderos i a vosatros, germans (es colpegen el pit al dir:) que he pecat, per ma culpa, de pensament, paraula, obra i omissio.
Per aixo demane a la Verge Maria, Mare de Deu, als angels i als sants, i a vosatros germans, que pregueu per mi a Deu, nostre Senyor.

Absolucio

Sacerdot.- Que Deu omniponent s’apiade de nosatros, nos perdone els pecats i nos duga a la vida eterna.
Poble.- Amen.

Invitacio a la penitencia.
Sacerdot.- Germans: preparem-nos… els nostres pecats.
Breu pausa en silenci.
Sacerdot.- Senyor, tin pietat de nosatros.
Poble.- Perque hem pecat contra Tu.
Sacerdot.- Mostra-nos, Senyor, la teua misericordia.
Poble.- I dona-nos la teua salvacio.

Absolucio.

Sacerdot.- Que Deu omnipotent… …a la vida eterna.
Poble.- Amen.

Invitacio a la penitencia.
Sacerdot.- Germans: preparem-nos… els nostres pecats.
Breu pausa en silenci.
Sacerdot.- Tu, que has segut enviat per a confortar els cors arrepentits: Senyor, tin pietat.
Poble.- Senyor tin pietat.
Sacerdot.- Tu que has vingut a cridar als pecadors: Crist, tin pietat.
Poble.- Crist tin pietat.
Sacerdot.- Tu, que, assentat a la dreta del Pare intercedixes per nosatros: Senyor tin pietat.
Poble.- Senyor, tin pietat.

Absolucio.

Sacerdot.- Que Deu omnipontent… … a la vida eterna.
Poble.- Amen.

INVOCACIONS. KYRIE

S’ometen si s’ha utilisat la tercera formula.

Sacerdot.- Senyor, tin pietat.
Poble.- Senyor, tin pietat.
Sacerdot.- Crist, tin pietat.
Poble.- Crist. tin pietat.
Sacerdot.- Senyor, tin pietat
Poble.- Senyor , tin pietat.

GLORIA

Tots.- Gloria a Deu en l’alt del cel, i en la terra pau als homens que ama el Senyor. T’alabem, et beneim, t’adorem, et glorifiquem, te donem gracies, per la teua immensa gloria, Senyor deu, Rei celestial, Deu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigenit, Jesucrist, Senyor Deu, Corder de Deu, Fill del Pare:
Tu, que lleves el pecat del mon, tin pietat de nosatros;
Tu, que lleves el pecat del mon, acull la nostra suplica. Tu, que t’assentes a la dreta del Pare, tin pietat de nosatros; perque Tu eres l’unic Sant, Tu, l’unic Senyor. Tu, l’unic Altissim Jesucrist, en l’Espirit Sant, en la gloria de Deu Pare.
Amen.

PRIMERA ORACIO O COLECTA

Sacerdot.- Preguem… pels sigles dels sigles
Poble.- Amen.

2. LITURGIA DE LA PARAULA

PRIMERA I SEGONA LLECTURA

Assentats

Llector o Sacerdot.- Paraula de Deu.
Poble.- T’alabem, Senyor.

GRADUAL O SALM RESPONSORIAL
Despres de la primera llectura.
El poble repetix la resposta que li proposa el cantor o cantors.

ALELUYA O UN ATRE CANT
Abans de l’Evangeli.

EVANGELI

Drets.

Salutacio i anunci.

Diaca o Sacerdot.- El Senyor siga en vosatros.
Poble.- I en el teu espirit.
Diaca o Sacerdot.- Llectura de l’Evangeli segons sant…
Poble.- Gloria a Tu, Senyor.
Diaca o Sacerdot.- Paraula de Deu.
Poble.- T’alabem, Senyor.

HOMILIA

Assentats.

CREDO

Drets.

Tots.- Crec en un sol Deu,
Pare totpoderos,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

Crec en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill unigenit de Deu,
naixcut del Pare abans de tots els sigles.

Deu naixcut de Deu,
Llum resplandor de la Llum,
Deu vertader naixcut de Deu vertader;
engendrat, no creat,
de la mateixa naturalea del Pare;
per Ell tota cosa fon creada.
El qual per nosatros, els homens,
i per la nostra salvacio,
devallà del cel,

Inclinacio de cap fins a “i es feu home”

i, per obra de l’Espirit Sant,
s’encarà de la Verge Maria
i es feu home;
crucificat despres per nosatros
baix del poder de Ponç Pilat,
pati i fon sepultat,
i ressucità al tercer dia,
com dien ya les Escritures,
i se’n pujà al cel,
a on s’assenta a la dreta del Pare.

I tornarà glorios
a jujar els vius i els morts;
i el seu regnat no tindra fi.

Crec en l’Espirit Sant,
que es Senyor i infon la vida,
que procedix del Pare i del Fill,
i, juntament en el Pare i el Fill,
es adorat i glofiricat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Iglesia,
santa, catolica i apostolica.
Professe que hi ha un sol batisme
per a perdonar el pecat.
I espere la resurreccio dels morts
i la vida de la gloria. Amen.

PREGARIA DELS FIDELS

Resposta a les intencions.

Poble.- T’ho demanem, Senyor.
Poble.- Escolta-nos, Senyor.
Poble.- Senyor, tin pietat

Oracio final. Conclusio:
Poble.- Amen.

3. LITURGIA EUCARISTICA

PRESENTACIO DE LES OFRENES

PRESENTACIO DEL PA

Sacerdot.- Et beneim, Senyor… …pa de la vida.
Poble.- Que Deu siga beneit per sempre.

PRESENTACIO DEL VI
Sacerdot.- Et beneim, Senyor… … espiritual.
Poble.- Que Deu siga beneit per sempre.

Invitacio a la pregaria.
Sacerdot.- Pregueu germans… a Deu Pare omnipotent.
Poble.- Que el Senyor accepte de les teues mans este sacrifici
a alabança i gloria el seu nom,
i tambe pel nostre be
i de tota la seua santa Iglesia.

PREGARIA SOBRE LES OFRENES

Oracio

Conclusio:

Poble: Amen

PREGARIA EUCARISTICA

PREFACI
Sacerdot.- El senyor siga en vosatros.
Poble.- I en el teu espirit.
Sacerdot.- Amunt els cors.
Poble.- Els elevem al Senyor.
Sacerdot.- Donem gracies al Senyor, Deu nostre.
Poble.- Es just i necessari.

SANCTUS
Tots.- Sant, Sant, Sant es el Senyor,
Deu de l’univers.
El cel i la terra estan plens de la
teua gloria.
Hosanna en l’alt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor
Hosanna en l’alt del cel.

CONSAGRACIO

Agenollats.

ACLAMACIONS

Drets

Sacerdot.- Proclamem el misteri de la fe.

Formules a elegir

Poble.- Anunciem la teua mort,
confessem la teua resurreccio,
esperem el teu retorn, Senyor Jesus.

Poble.- Cada vegada que mengem este pa i bevem este caliç,
anunciem la teua mort, esperem el teu retorn, Senyor nostre.

Poble.- Salvador del mon, salva-nos,
Tu que nos has lliurat per la teua creu i la teua resurreccio.

Conclusio:

Sacerdot.- Per Ell, en Ell… pels sigles dels sigles.
Poble.- Amen.

ORACIO DEL SENYOR

4. RIT DE LA COMUNIO

Sacerdot.- Fidels a un manament… nos atrevim a dir:

Tots.- Pare nostre,
que estàs en el cel.
Santificat siga el teu nom.
Vinga a nosatros el teu regne.
Faça’s la teua voluntat
aixina en la terra com en el cel.

El nostre pa de cada dia
dona-nos-el hui.
I perdona-nos les nostres culpes,
aixina com nosatros perdonem
als qui nos ofenen.
I no nos deixes caure en
la tentacio.
Sino lliura-nos del mal.

EMBOLISME

Sacerdot.- Lliura-nos, Senyor … el nostre Salvador.
Poble.- Perque son teus, per a sempre,
el regne, el poder i la gloria.

RIT DE LA PAU

Sacerdot.- Senyor nostre Jesucrist… pels sigles dels sigles.
Poble.- Amen.
Sacerdot.- La pau del Senyor siga sempre en vosatros.
Poble.- I en el teu espirit.
Sacerdot.- Germans, doneu-vos la pau
Es donen la senyal de la pau en un gest convenient.

FRACCIO DEL PA

Tots.- Corder de Deu,
que lleves el pecat del mon,
tin pietat de nosatros.
Corder de Deu,
que lleves el pecat del mon,
tin pietat de nosatros.
Corder de Deu
que lleves el pecat del mon
dona-nos la pau.

COMUNIO

Invitacio als fidels.
Sacerdot.-Mireu el Corder de Deu… Feliços els convidats
a la seua taula.
Una vegada nomes.
Tots.- Senyor, yo no soc digne
que entres en ma casa;
dis-ho nomes de paraula,
i sera salva la meua anima.

Comunio dels fidels.

Sacerdot.- El Cos de Crist.
Poble.- Amen

___________________

Si es combrega en les dos especies
Sacerdot.- El Cos i la Sanc de Crist.
Poble.- Amen.

___________________

ANTIFONA DE LA COMUNIO

Es canta durant la comunio.

ACCIO DE GRACIES

Si es guarda silenci

Assentats

Oracio

Drets.

Conclusio

Poble.- Amen.

5. RIT DE L’ADEU

BENEDICCIO

Sacerdot.- El Senyor siga en vosatros.
Poble.- I en el teu espirit.
Sacerdot.- Oue vos beneïxca Deu totpoderos,
Pare, Fill + i Espirit Sant.
Poble.- Amen.

________________________________

Si celebra el Bisbe

Bisbe.- Beneït siga el nom del Senyor.
Poble.- Ara i per tots els sigles.
Bisbe.- El nostre auxili es el nom del Senyor.
Poble.- Que ha fet el cel i la terra.
Bisbe.- Que vos beneïxca Deu totpoderos,
Pare + Fill + i Espirit + Sant.
Poble.- Amen

_______________________________

L’ADEU

Sacerdot i Bisbe.- Germans, aneu-vos-en en pau.
Poble.- Donem gracies a Deu.

Titul: Ordinari de la Missa en Llengua Valenciana.
Autor: Colectiu “Amunt el Cor”.
Editorial: 
Amunt el Cor, Llibret per als fidels. Valencia, 1978.

descarregar en archiu pdf

Font: Valencian.org

Image portada: blog.uchceu.es


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: