Per Emili Miedes Bisbal

ROGER BARTHE AFIRMA QUE EL CATALA ES LLENGUA OCCITANA

Roger Barthe, es un escritor, es un poeta i lexicograf en sa llengua materna, la Llengua Occitana. Es fill d’Emil Barthe, escritor tambe, poeta, noveliste i dramaturc en Occita. Els dos Barthe ya passaren les fronteres d’este fugaç mon.

En la seua «lntroduction al Lexic frances-occita», 9ª Edc. Collection des Amis de la Langue d’Oc, París, 1973, Roger Barthe diu que el catala es part integral de la Koine o Llengua Occitana:

Este Lexic frances-occita ha segut escrit «segons els parlars llanguedocians», a eixemple de dos Obres fonamentals de Lluïs Alibert: La Gramatica Occitana, 1935, Casa de Caritat de Barcelona, i el Diccionari occita-frances. Es dir, que esta obra lexical no abraça, no compren el vocabulari especific de l’Auvernes, del Catala, del Gasco, del Llemosi, del Provençal, etc., per mes que totes estes variants no siguen menys occitanes, en la realitat, que la Llanguedociana. (El Llanguedoc, te per Cap regional a Tolosa-França). Pero en este Lexic se trabara, en bona mida, el fonament, l’assentament, la base supradialectal comuna a tota l’Occitania.

Roger Barthe insistix:

«La pertenencia del catala a la familia dels parlars d’Oc es un fet fonamental que no podria alterar el just prestigi universal que se li atribuix a la llengua catalana. S’ha protestat moltes voltes esta pertenencia catalana a la Koiné Occitana, ho hem d’admetre, pero mes per raons politiques conformistes, o siga, alienes a la Llingüistica. Nosatros les hem denunciades tambe en repetides ocasions, sempre que hem pogut».

(Roger Barthe, “L’idée latine”, Toulouse, I.E.O., 2ª Edc. Pgs. 40-53, et passim).

Roger Barthe: «Excluit dels actes oficials, des de fa sigles, pels poders centralisadors de Paris i de Madrit, l’Occita ha sobrevixcut a tot un rosari de persecucions. En Catalunya, -assegura ell-, es sempre la llengua oficial de totes les classes. (Ya sera manco, dic yo). Ara be, en els països d’Oc cispirinaics -Sur de França-, la seua situacio es mes precaria, es, mes be, pobra en superlatiu grau».

Aci, Roger Barthe parla clarament de l’Occita d’un costat i de l’atre dels Pirineus, es dir, de la Llengua Occitana d’alla, i de la Llengua Occitana d’aci, o siga, del Catala, al sur dels Pirineus espanyols. Està clar, clarissim.

Roger Barthe prosseguix:

«tant en la concepcio com en l’elaboracio del nostre Lexic frances-occita, hem seguit rigurosament els principis enunciats per Pompeu Fabra i per Lluïs Alibert. Esta clar que es partint dels parlars Llanguedocians que ell ha segut realisat, per les raons ya aduïdes anteriorment. Mes, per damunt d’estos parlars, i del seu pes sentimental, i de la seua ressonancia familiar, no hem deixat, ni un sol moment, de fer prevaleixer, sobre una atra consideracio, l’unitat llingüistica panoccitana: Tolosa-Barcelona».

FEDERIC MISTRAL (1830-1914)

Premi Nobel de Lliteratura, en 1905, fon un dels 7 fundadors del Felibrisme (1876), i de la Renaixença Occitana. A una, en Roumanille, va crear la primera Ortografia de l’Escola d’Avigno. Tenia aci ara 17 anys. Roger Barthe diu de Mistral:

«Si ell posseix fonamentalment el llenguage parlat del «Mas del Juge», ell no conseguira sino mes tart la visio total de l’Occita, del seu desenroll historic, a partir dels origens, i de la seua area geografica, de la qual ni el gasco ni el catala han segut mai exclosos».

LLUÏS ALIBERT, FlLOLEC NACIONAL OCCITA

Roger Barthe:

«Si el catala traba dificilment el seu lloc en el grup galorroma o en el grup hispanorroma, es, no cap dubte, perque fa falta, com ho ha vist Alibert, insertar un grup occitarroma en la classificacio tradicional. Esta insertacio resol la major part de les dificultats. Es, puix, cert que Lluis Alibert, el filolec nacional, per antonomasia, d’Occitania, considerava el Catala com «un dels principals dialectes de la Llengua d’Oc». (Gramatica Occitana, pg. 52). Vore tambe la nota num. 1: «Alguns 10 millons d’Occitans cispirinaics». Per a Alibert i per a mi, ¿A on estan els «Occitans transpirinaics, si no en Catalunya?».

PIERRE BONNAUD

Pierre Bonnaud, geograf nortoccita, acaba, -estem en 1973-, de denunciar el fet occita-catala en una conviccio que no exclou l’objectivitat. Ell diu «que una llengua es un instrument de comunicacio, i que, per consegüent, esta unix als homens en els seus pensaments, pero que tambe en les seues activitats. Ella es l’expressio concentrada d’un poble. Aixina, puix, l’unitat profunda de l’Occita i del Catala, subyacent en les diferencies superficials, es un fet que se riu de les argucies dels llingüistes que han traspost, que han traslladat al seu cervell les fronteres dels Estats actuals».

(«L’ensemble culturel occitano-catalan” / “El conjunt cultural occita-catala», numero especial de Geografia dels Quaderns pedagogics de l’I.E.O., 4º trimestre de 1969).

Est estudi va acompanyat d’un mapa del païs d’Oc que inclou a Catalunya. L’expressio «ensemble culturel occitano-catalan» figura en la Circular ministerial -França- del 17 de febrer de 1969, relativa a l’ensenyança de les llengües i cultures regionals en les classes de primer i segon grau, i va destinada als Rectors, als Inspectors i als Caps d’Institucions).

JULES RONJAT

Sobre l’intercomprensio, que constituix un criteri essencial, en el pla de les realitats vives, nosatros apelarém al filolec Jules Ronjat, el qual testimoni està  reforçat per la seua estricta obediencia mistreliana, un tant prou distanciada de l’occitana pura.

El que suscriu no nega ni molt manco el principi d’intercomprensio en diferents idiomes i dialectes neollatins, de dins i de fora de la Peninsula Iberica… Sant Vicent Ferrer, -que no precisava del do de llengües-, predicava en Llengua Valenciana, per tot arreu, i l’entenien fins i tot en Vannes, on mori, ciutat de llengua bretona, de la familia de les llengües celtiques, prou lluntana de les llengües neollatines. Yo mateix entenc dialectes que no he estudiat ni parlat mai.

Jules Ronjat diu: «El catala rosellones es mes facil d’entendre per a un llanguedocia o per a un provençal que una atra qualsevol parla aquitana, i uns quants dies de practica i d’eixercicis, permitixen a un home de Marsella, de Tolosa, de Pau, etc., conversar sobre temes corrents en un home de Barcelona».

(Jules Ronjat, Grammaire istorique (sic) des parlers provençaux modernes. Montpellier, Societé des Langues romanes, 1930, 1932, 1937, 1941, volum 4. 

PIERRE BEC

Professor de la Facultat de Lletres de l’Universitat de Poitiers, -França-, President tambe de l’Institut d’Estudios Occitans, Director Adjunt del Centre d’Estudis Superiors de Civilisacio Migeval, autor de varies obres, en son «Manual practic de Filología Romanica» -J. P. Paris, 1970- intitula aixi la part Occitana d’esta referida Obra:

«Occitano-roman: occitan classique, catalan, gascon». Tom primer, pg. 395. I ell precisa aço, que hi ha que repetir: «Si se te en conte, per una part, del seu domini geografic, es ben sabut que el Catala es una llengua iberorromana, ya que excepte el Rosello i la Cerdanya -provincies, en atre temps, subjectes a Catalunya- està ubicat en Espanya. Pero, si, per atra part, se l’examina en la seua especificitat llingüistica, es obligat reconeixer que el Catala presenta en l’Occita, -Occita mig, o siga, lllanguedocia-, extraordinaris pareguts; semblances naturals, reforçades per una comunitat cultural i politica durant una bona part de l’Etat Mija.

Ademes, es molt dificil separar el Catala de l’Occita, si no es que se li concedix tambe la mateixa sort al gasco, -al que se’l considera ya com a una llengua estranya dins del conjunt de l’Occitania-, que com nosatros podrem comprovar, presenta una originalitat verdaderament molt notable. Igualment, pareix que el Catala, -el lliterari, al menys-, es mes accesible directament a un occitofon mijà, al llanguedocia, que certs parlars gascons, com ho son els de les Landes i dels Pirineus. Per atra banda, tota classificacio es arbitraria i depen dels criteris escollits.

Tot resulta molt mes senzill, tot ve a ser mes facil, per consegüent, si s’inscriu al Catala, com nosatros ho efectuem, dins d’un conjunt occitarroma, de manera mes flexible i intermediari, per definicio, entre el galorroma propiament  dit, es dir, el frances actual, la langue d’oc, i l’iberorroma -espanyol, portugues  principalment- (gallec, lleones, aragones, valencià, mallorqui). Sent aixina el nortoccita el complex dialectal mes celtisat, el grup Catala i gasco, el mes iberisat, i l’occita mig, ocupa, en si, com el seu nom indica, una posicio intermija».

Pgs. 467-468.

No estaria mal que el senyor Bec es pegara una volteta per les terres espanyoles i coneixeria encara millor totes les realitats llingüistiques neollatines, que conviuen en la llar espanyola.

POMPEU FABRA TESTIFICA QUE EL CATALA ES UNA VARIANT OCCITANA

Roger Barthe: «L’opinio, al nostre parer, mes decisiva es la de Pompeu Fabra. L’illustre restaurador del Catala s’interessava, de molt de prop, pel treball mampres per Lluis Alibert en pro de la Llengua Occitana».

En un articul publicat, en 1936, per la revista “Oc”, ell, Pompeu Fabra, desijava «une seule langue littérarie», -una sola llengua lliteraria-, per damunt de tota la fragmentacio dialectal: de la nostra terra d’Oc no catalana.

«J’ai l’espoir, ajoutait-il, que vous pourrez obtenir cela si vous établissez une ortographe adéquate, si vous faites une bonne sélection de formes et de constructions, et si les différents dialectes, sagement épures, se font des emprunts réciproques… Et vous aurez obtenu davantage: le catalan deviendra alors une variante de plus de la grande langue occitane retrouvée«.

Donem aci ara el text en Llengua Valenciana:

«Yo tinc l’esperança -afegia Pompeu Fabra- de que vosatros podreu obtindre aço si establiu, feu, una ortografia adequada, si feu una bona seleccio de formes i construccions, i si els diferents dialectes, saviament depurats, se fan prestams reciprocs… I vosatros haureu conseguit molt mes encara: el Catala se convertira, ara aci, en una variant mes de la gran Llengua Occitana retrobada«.

Este mateix articul fon reproduit en «El Eco de Sitges» de novembre de 1968, justament en l’any centenari del naiximent del mateix Pompeu Fabra (1868-1968). Sitges es poblacio catalana de la provincia de Barcelona, a 10 km. de Vilanova i Geltru, al sur de la provincia, a la vora del Mediterraneu i prop de la frontera de Tarragona.

Heus aci el text en catala del passage supracitat: 

«Tinc l’esperança que això podreu aconseguir-ho si establiu una ortografia adequada, si feu un bon triatge de formes i de construccions, i si els diferents dialectes, sàviament depurats, es fan manlleus recíprocs… I haureu aconseguit més encara: el Català vindra a ésser llavors una variant més de la gran llengua occitana retrobada».

Encara nos queden mes testimonis d’autoritats que defenen que el Catala es una variant mes de la Llengua Occitana. Esperem poder presentar-los en una atra ocasio.

Emili Miedes i Bisbal, l’autor del present treball, naix en Albalat de la Ribera (Valencia). Es filolec romaniste, estudià Filosofia i Lletres en l’Universitat de Valencia. Cursà estudis de Magisteri. Està diplomat en Llengua d’Oc i la seua dialectologia. Es professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat. Estudià filosofia en el Colege dels PP.Carmelites Descalços i inicià Teologia en Suïssa. En Suïssa forma part d’una colla de traductors. Te varies obres publicades; entre atres el “Vocabulari Elemental de la Llengua Valenciana”, que fon un dels primers i mes complets vocabularis de valencià realisats despres de la transicio democratica.

Fon ponent en el I Congrés de Llengua Valenciana, en Elig (1985) i tambe en el I Congrés de Filología Balear, en Mallorca (1993). Ha publicat numerosos articuls en periodics i revistes.

*Artícul publicat en valencian.org

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies