El Rogle Constanti Llombart entitat fundada en el 2005 en l’objectiu de treballar per la difusió i pel conreu de la llengua i de la cultura valencianes, presentà el passat 30 de novembre a les 18:41h., les següents alegacions al proyecte del Conseller d’Educació i Cultura per a la creació d’un cens d’entitats del foment del valencià dels que quedarien excloses aquelles entitats valencianistes que no acaten els dictats de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El document presentat a la Direcció General de Política Llingüística i Gestió de Multilingüísme i a la Conselleria d’Educació, Cultura i Deport, pel president del Rogle Constanti Llombart, En Juli Moreno i Moreno, al que hem tingut acces, manifiesta que la seua entitat te les següents finalitats: «Fomentar i difondre l’Història, la cultura, les costums, la Llengua valenciana, les arts, la lliteratura i el patrimoni històric-artístic del poble valencià, en especial atenció a la seua identitat», ademés de «potenciar l’us de la llengua valenciana que es considera l’oficial de l’Associació i que s’ajusta i s’adapta a les Normes d’El Puig (Real Acadèmia de Cultura Valenciana».

L’escrit s’ha presentat per la publicació del DOGV nº 9220, de 22.11.2021, la “Resolució de 8 de novembre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, del Cens d’entitats de foment del valencià”, que pretén, d’acort en el seu preàmbul, “Conéixer la situació de les entitats que, fora de l’administració pública, treballen pel foment del valencià” i que, segons el seu artícul 2, “serà aplicable a totes les entitats de la Comunitat Valenciana inscrites en el registre oficial corresponent i que tinguen per objecte principal o fonamental el foment del valencià en l’àmbit territorial valencià”.

Per lo que el Rogle Constanti Llombart de C. V. manifesta que “Respectar la normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a institució que determina i elabora la normativa lingüística del valencià. D’acord amb l’article 6.8 de l’Estatut d’Atonomia”, tal i com indica la resolició aprovada, son absolutament perjudicials per a la nostra associació, que es rig pels seus estatuts, aprovats democràticament pels seus socis, en funció dels seus ideals i pensaments, els quals es traslladen en les diferents publicacions i actuacions de l’associació.

La nostra entitat, des de la seua constitució, fomenta clarament l’us del valencià, i de cap atra llengua

Per tot aixó l’entitat valencianista ha manifestat en el document citat que: «l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana NO obliga a les entitats privades o a persones particulars a usar la normativa de la AVL per al valencià, sino tan solament “a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana” (art. 41).» i que «La consideració anterior és llògica, ya que lo contrari atentaria contra l’artícul 20 de la Constitució Espanyola, que protegix “el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees, i opinions per mig de la paraula, l’escrit o qualsevol atre mig de reproducció”, i “a la producció i creació lliterària, artística, científica i técnica”.Donat que l’elecció d’una normativa o d’una atra té hui una clara component ideològica, lligada a l’irresolt conflicte llingüístic valencià, que sobrepassa lo estrictament filològic (la AVL considera al valencià un dialecte del català i pretén la convergència en eixe idioma, mentres que la RACV considera al valencià una llengua independent i protegix les seues característiques diferencials), estimem que s’atenta contra l’artícul 16 de la Constitució Espanyola, que establix que “ningú podrà ser obligat a declarar sobre la seua ideologia, religió o creences”.

Juli Moreno i Moreno, president del Rogle Constanti Llombart. (Foto: Pep Bertomeu).

Juli Moreno ha afirmat en total contundencia que «la nostra entitat, des de la seua constitució, fomenta clarament l’us del valencià, i de cap atra llengua; i ho fa atenent al seus fins estatutaris. Per això, en estos condicionants manifestats en el proyecte d’orde, que atenten contra la llibertat d’expressió, de creació en idioma valencià i d’ideologia, l’administració estaria condicionant el funcionament d’entitats privades que fomenten el dit idioma. Més encara, considerem que el citat cens en que se pretén estipular a quines entitats privades que fomenten el valencià poden les persones físiques contribuir en la seua economia i a quines no i, per tant, condicionar la possible desgravació fiscal. S’establiria, aixina, una discriminació entre els contribuents per un motiu estrictament ideològic» i destaca que si «l’administració pública, si es manté este redactat, entenem cau en un propòsit ideològicament discriminador, puix coartaria la llibertat d’entitats i particulars respecte al posicionament que mantenen sobre la naturalea de l’idioma valencià, si pretenen aspirar a optar a ajudes públiques o obtindre desgravacions fiscals, eliminant l’igualtat d’accés dels ciutadans a les mencionades ajudes i desgravacions».

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana NO obliga a les entitats privades o a persones particulars a usar la normativa de la AVL per al valencià

Per tot lo expost, el Rogle Constanti Llombart solicita, que havent-se publicat en el DOGV nº 9220, de 22.11.2021, la “Resolució de 8 de novembre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, del Cens d’entitats de foment del valencià”, se suprimixquen del text definitiu de l’orde:

El condicionant d) de l’artícul 3 (“Respectar la normativa lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a institució que determina i elabora la normativa lingüística del valencià, d’acord amb l’article 6.8 de l’Estatut d’Autonomia”.)

El condicionant c) de l’artícul 7 (“no respectar la normativa de la AVL en les publicacions de l’entitat”).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies