Per Agusti Galbis

El contingut del proces sobre la «ordinatio ecclesiae valentinae», conte molta mes informacio d´importancia per a la nostra historia.

Consta que no nomes hi havien cristians en la ciutat de Valencia. Tambe declararen testics que afirmaren que el primer bisbe d´Albarrasi, «Martinus» (1172-h. 1220) atenia als cristians d´Olocau i Almenara.

«Rodericus, archidiaconus de Alpont» declara que havia sentit que el bisbe «Martinus», qui era vicari del arquebisbe de Toledo i en nom d´eixa provincia, celebrava en Almenara i en Olocau. «…quod episcopus Martinus, qui erat vicarius archiepiscopi Toletani in provincia Toletana, et requirendo provinciam Toletanam, celebavit in Almanara et in Alocau»

«Ffacundus, cantor de Alberrizino», afirma haver oït que el bisbe Martino, vicari de Toledo en uns atres que estaven en ell, celebraven en Olocau quan fon pres i quan tornà a Santa Maria d´Albarrasi, digué… «Quod audivit ab episcopo Martino, vicario domini Toletani in provincia Toletana, et ab aliis, qui cum eo erant, quod celebraverat in Alocau, quando captum fuit. Quando venit ad Sanctam Mariam de Alberrezino dixit…» Quan li pregunten que qui eren als qui els ho havia sentit «Qui erant a quibus audiverat», diu que a alguns coneixia i a uns atres no, pero que eren bons homens que venien de Valencia. «Quod quosdam cognoscebat, et quosdam non; set boni viri erant, et veniebant de Valentia.»

En la minuta de l´argumentacio de Tarragona, feta per Vidal de Canyelles, un dels tres juges pontificis i bisbe d´Osca, treta del archiu de la catedral d´Osca (sign 9-239: nº de ficher 2445), pot llegir-se que «Quoniam a L annis citra clerici catalani celebraverant in ecclesia Sancta Marie Valentie et ministraverant spiritualia christianis ibidem commorantibus et convenientibus». Es dir, que desde fea 50 anys, retors catalans celebraven en l´iglesia de Santa Maria de Valencia i administraven sacraments als cristians que alli vivien i es congregaven. Lleopolt Penyarroja diu en «Cristianos bajo el islam» (p 212), que «El ejemplar del Archivo Vaticano, en cambio concreta diciendo que aquellos sacerdotes eran «vel catalani vel aragonenses» (catalans o aragonessos), expresión repetida poco después; «Alii quia viderunt capellanos catalanos vel aragonenses». Proseguix Vidal Canyelles, bisbe d´Osca, afirmant, que lo argumentat ha segut probat per els testics «ut hec omnia probantur per testes» ¿Qui podien ser eixos testics sino els «valentini» que ya hem conegut?.Tambe considera «probatur per testes», «…qua clerici, qui ibi administrabant a XL annis citra, erant ibi ex parte archiepiscopi Terrachonensis», es dir, que els retors que alli administraven desde fea 40 anys estaven alli de part del arquebisbe de Tarragona. Per desgracia, com ya s´ha dit, els atestats de la part de Tarragona no es troben o s´han perdut.

Segons hem vist, venien retors de fora per a atendre als cristians valencians, els «valentini» i ajudar al retors valencians, aquells «valentini» i «clerici» que «..recipiebant de manu eius ecclesias» (de mans de Pere d´Albalat). Hem llegit sobre l´existencia de l´iglesia de Sancta Marie Valentie, que sense dupte es la mateixa que es cita en una donacio que fa el Cit, en l´any 1098, en la qual es llig: «Donamus quoque prescripte sedi atque pontifici aliam almuniam que est iuxta ecclesiam beate Marie extra murum prefate urbis…» (Vore «Autógrafos inéditos del Cid y de Jimena» de Menéndez Pidal.). Del diploma es despren que l´iglesia es trobava extramurs, i Vicent Castell considera que s´ubicaria en Campanar. Durant el proces, tornem a sentir parlar d´ella, quan Petrus de Azagra diu: «Quod, tribes annis antequam Valentia caperetur, multi dicebant quod erat suffraganeus Toletani, et multi, quod erat suffraganeus Terrachonensis. Et hoc audivit in heremo, et in populato, et in Podio Sancte Marie, prope Valentiam.»

Anem ara a comentar alguna cosa sobre un atra iglesia que existia en Valencia en temps de la conquista: l´iglesia de Sant Vicent, en Rayosa.

Diu Carmen Barceló en la p 129 de «Minorías islámicas en el País Valenciano»: «Todo esto permite suponer que Rayosa ya no era un arrabal poblado y que existían allí unas ruinas que los conquistadores identificaron con una iglesia, aunque por el hecho de ser reconciliado el templo, según todas las declaraciones, parece evidente que allí no existía culto». Burns, un atre dels «factotums» del catalanisme, sense el grau d´histeria de l´anterior diu en la p 599 de «El Regne Croat de València» que «Pel 1238, Sant Vicent devia servir ja com a mesquita: segons les actes del judici entre Toledo i Tarragona, l´arquebisbe de Tarragona trobà que calia purificar-la i consagrar-la abans de celebrar-hi cap missa». I nos quedem a quadros, perque com els dos son tan, tan cientifics, ¿Com pot ser que Sant Vicent fora unes ruines i al mateix temps una mesquita?. Per a conciliar el «cientifisme», nomes cap ¡una mesquita en ruines!¡Quantes barbaritats se poden dir i queden escrites! La frase de «…ser reconciliado el templo, según todas las declaraciones…», simplement es una mentira. La que diu que «…l´arquebisbe de Tarragona trobà que calia purificar-la i consagrar-la abans de celebrar-hi cap missa», una atra mentira, sobre tot perque si Burns s´haguera estudiat el proces, sabria que el primer que celebrà en Sant Vicent fon el bisbe d´Albarrasí i no l´arquebisbe de Tarragona.

Com no es el lloc per a entrar pormenorisadament en les declaracions de cada u dels testics, (cosa que feu Penyarroja en «Cristianos Bajo el Islam»), li pase la paraula a Vicent Castell Maiques, autor del «Proceso sobre la ordenación de la iglesia valentina 1238-1246.», qui en la p. 196 del llibre «En torno al 750 aniversario» deixà escrit: «No havent constancia expressa de que fora abans beneida -lo qual va ser preguntat a un testic-, es dona a entendre que no habia segut profanada i que en ella es mantenia cult permanent»

Per posar algun eixemple, «Sancius Munnoz», nos diu «Quod vidit episcopum celebrantem missam in ecclesia Sancti Vincentii, extra muros Valentie, et erant ibi milites armati …», es dir que va vore al bisbe d´Albarrasí celebrant missa en l´iglesia de Sant Vicent, extramurs de Valencia, a on estaven militars armats. «Iohanes, Pintor» nos diu «Quod vidit episcopum de Albarracino celebrantem primam missam in ecclesia Sancti Vincentii, extra muros Valentie», es dir que va vore al bisbe d´Albarrasí celebrant la primera missa en l´iglesia de Sant Vicent.

Celebrar missa en una iglesia, ¿Es celebrar missa en unes ruines?¿Haura viajat en el temps – cientificament, per supost- Carmen Barcelo, i sap mes que els que varen estar presents?¿Tindra poders paranormals? I es que s´agarra mes pronte a un mentiros que a un coixo!

Artícul publicat en la web de l’Associació Cardona Vives.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies