Òscar Rueda i Pitarque és Ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques. En el terreny cultural és acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Vicepresident de Formació de Lo Rat Penat i president dels seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes, aixina com Secretari de la Junta Directiva de la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana. Pertany també a l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma. I és President fundador de la associació cultural d’estudis fallers “Casal Bernat i Baldoví” i co-propietari de l’editorial L’Oronella.

¿Quàn naixen els cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat?

Encara que en els anys 20 i 30 del sigle XX ya s’impartiren alguns cursos esporàdics de llengua valenciana, els cursos naixen de manera definitiva en 1949, sent president de l’entitat Manuel Gonzalez Martí. De la mà de Carles Salvador, eixe any se creà la Secció de Cursos de Llengua Valenciana. 

A partir d’eixe moment i de manera ininterrompuda, s’ha anat ampliant i millorant un Pla d’Estudis que enguany aplega a la 71a edició.

Durant tots estos anys, la finalitat dels cursos s’ha mantengut vigent: ensenyar i difondre l’idioma valencià. Moltes personalitats del món cultural i lliterari valencià, aixina com milers de valencians anònims, han passat per les aules de Lo Rat Penat per a mostrar el seu compromís de fidelitat en la seua llengua.


Enguany pel Covid 19 és complicat fer classes presencials, ¿cóm teniu pensat impartir els cursos?

Efectivament, fins que la situació sanitària torne a normalisar-se, els cursos s’impartiran de manera telemàtica. 

El clàssic sistema de cursos a distància que teníem implantat des de fa molts anys per als nivells Elemental i Mig, l’havem ampliat a tots els nivells, complementant-lo ademés en classes virtuals per videoconferència. 

D’esta manera, podem continuar oferint este servici a tots els que estiguen interessats en deprendre valencià. A cada alumne se li assignarà un tutor que li farà el seguiment durant tot el curs, corregirà els seus eixercicis i l’assessorarà en qualsevol dubte que li sorgixca. 

Per ser una modalitat a distància, cada alumne pot realisar el curs al seu ritme i en els horaris que desige, i podrà seguir els seminaris i classes virtuals des de sa casa. A través d’ells, tindrà contacte directe en el professor i uns atres alumnes, i podrà practicar també oralment el valencià, lo qual és primordial.

Dins dels cursos hi ha distints nivells, ¿cóm pot saber cada persona quin nivell té?

El nivell Bàsic està destinat especialment a castellaparlants materns o estrangers en un nivell baix de valencià, sobretot a nivell oral, que és l’aspecte en el que més se centra este grau. Equival a un nivell A2 segons el Marc europeu de referència.

El nivell Elemental és el recomanat per a qualsevol persona que vol iniciar el nostre sistema de cursos i ya té alguns coneiximents de l’idioma. En ell se tracten qüestions fonamentals d’ortografia, lèxic, morfologia i sintaxis, i equival a un nivell C1 segons el Marc europeu.

El nivell Mig profundisa en alguns aspectes de la gramàtica, com ara la flexió verbal o els pronoms, i deu tindre’s el títul de nivell Elemental de Lo Rat Penat per a cursar-lo, o be realisar prèviament una prova de nivell per a demostrar que es tenen uns coneiximents mínims. Equival a un nivell C2 segons el Marc europeu.

El nivell Superior no és un curs de llengua, sino d’història de la llengua i la lliteratura valencianes, aixina com de llingüística i sociollingüistica aplicades al cas valencià. Se planteja com un nivell preparatori al de Professorat, si be, per ser també un curs divulgatiu, la matrícula està oberta per a qualsevol persona interessada, encara que no posseïxca el títul Mig (en eixe cas, s’impartix baix el format de “curs d’Història de la Llengua i la Lliteratura Valencianes”).

El nivell de Professorat està reservat als que han cursat tot el Pla d’Estudis descrit, i completa la formació per a donar classes de llengua valenciana. Consta d’un treball de curs i unes classes que amplien i refermen la matèria estudiada en anys anteriors.

¿Els Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat són oficials?

Els nostres cursos han segut durant décades referència en matèria formativa en el nostre idioma. Per això, el Decret de 19 de juliol de 1982, pel que s’establix quins professors estaran facultats per a l’ensenyança de l’idioma valencià, declarà oficials els nostres títuls, i habilitants per a ensenyar la llengua valenciana en les escoles.

Per desgràcia, com a conseqüència de les eleccions de finals de 1982, el nou partit governant en l’Estat canvià immediatament els requisits que devien tindre els professors per a poder impartir classes de valencià.

Per motius polítics i ideològics, els títuls de Lo Rat Penat se deixaren sense validea, i d’un dia per a un atre els professors de llengua valenciana pergueren la seua capacitació per a impartir classes de valencià i foren despachats. A partir d’eixe moment, s’impongué per complet en les escoles el model llingüístic anexioniste al català.

Encara que tant la nostra entitat com el valencianisme cívic en general no ha deixat de reclamar la seua oficialisació i de denunciar la situació, esta discriminació ideològica no ha canviat fins al dia de hui.


¿Qué li diries a les persones que pensen que el curs és una pèrdua de temps per no ser oficial?

Per als qui només vullguen el títul per a obtindre punts en unes oposicions i no tornar a usar la llengua valenciana mai més, òbviament els nostres títuls no són la seua millor opció.

Pero si lo que pretenen és deprendre l’autèntica llengua valenciana en tota la seua riquea, des del Sénia fins al Segura, els cursos de Lo Rat Penat deuen ser la seua opció preferent.

En Lo Rat Penat, seguint la directriu de la Secció de Llengua de la RACV, defenem que les llengües les fan els pobles que les parlen, i no les fan els gramàtics ni els polítics.

Podem fer una analogia dels gramàtics en els sastres. Els gramàtics tenen per funció confeccionar un “trage” per al cos de la llengua. Eixe trage és la forma escrita de l’idioma: la seua forma estàndart.

Si els gramàtics són els sastres de les llengües, els bons gramàtics són els que fan a les llengües un trage a mida, cómodo, que ni queda fluix ni tira en les costures. Els bons gramàtics mai dirien que els valencians no sabem parlar valencià, o que la nostra llengua és de poble, o inculta, o del carrer, ni obligarien a corregir a cada moment la llengua que rebérem en herència dels nostres majors.

En Lo Rat Penat ensenyem el valencià tal com és: sense artificis ni arcaismes, com fan els bons gramàtics.

 I per supost, recomanem la manera de parlar-lo i escriure’l que els nostres filòlecs entenen com la més genuïna i convenient, segons la nostra tradició i segons la realitat del valencià parlat en totes les nostres comarques.

I sempre, des del respecte a lo que ha segut i és la consciència de parlar una llengua en una personalitat pròpia i diferent.

Per desgràcia, tot això, que hui deuria ser lo normal, és impossible de trobar tant en l’escola com en les acadèmies d’idiomes. Per això mateix, si lo que eixes persones volen és saber parlar i escriure la llengua valenciana real, el valencià de sempre, els cursos de Lo Rat Penat poden ser del seu interés.


¿Qué és el curs de Revalencianisació Llingüística?

Encara que està obert a qualsevol, està especialment dirigit a persones que ya conten en el títul “Mitjà” o “Superior” de la “Junta Qualificadora” pero desigen revalencianisar la seua ortografia, lèxic, morfosintaxis i fonètica d’acort en la realitat llingüística valenciana i les normes d’El Puig. La superació en aprofitament d’este curs se convalida en el certificat de Nivell Mig de Lo Rat Penat.


¿Per qué penses que en els cursos de valencià normalisat hi ha persones valenciaparlants a les que els costa aprovar els exàmens de la JCQV?

El model llingüístic oficial no busca dignificar la parla vernàcula valenciana, sino corregir-la i diluir-la per a eliminar les característiques diferencials del valencià i propiciar la seua anexió al català, per raons polítiques.

Els exàmens oficials estan plantejats per a castigar les formes autòctones que el valenciaparlant matern usa cada dia, i promouen una llengua oficial artificial, composta a parts iguals d’arcaismes, de catalanismes que mai s’han usat en terres valencianes i d’arbitrarietats idiomàtiques de difícil justificació.

A la vista d’eixa realitat, no és d’estranyar que els valenciaparlants siguen els que més dificultats tenen per a superar eixos exàmens. Conec casos de persones valenciaparlants que inclús han segut suspeses en l’examen oral: o siga, que supostament no saben parlar la llengua en la que es comuniquen diàriament i en la que deprengueren a parlar.

Mentres no hi haja voluntat política per a canviar esta situació de subordinació idiomàtica i d’alienació, el castic cap al valenciaparlant i cap a la llengua valenciana continuarà accentuant-se.


La gent que estiga interessada, ¿cóm es pot apuntar?

Deu escriure un correu electrònic a cursos@loratpenat.org, i li donaran les instruccions oportunes.

¿Hi ha alguna ferramenta online a on les persones puguen consultar els seus dubtes llingüístics?

Són especialment recomanables les ferramentes llingüístiques de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

Diccionari general:  https://diccionari.llenguavalenciana.com/general. En ell se pot consultar també la conjugació de tots els verps.

Diccionari bilingüe:  https://diccionari.llenguavalenciana.com/bilingue/

Corrector ortogràfic, instalable en LibreOffice o OpenOffice: https://www.llenguavalenciana.com/corrector/index.html

Traductor: http://traductor.llenguavalenciana.com/

Gramàtica: https://www.llenguavalenciana.com/documents/gramatica2015

En la web de la Secció, www.llenguavalenciana.com, hi ha molta atra documentació d’interés, i a través d’ella és possible contactar en la Secció de Llengua de la RACV i fer consultes llingüístiques.

Ademés, la Secció de Llengua, a través del seu perfil de Twitter @secciollengua i el hashtag #dubteRACV, respon als dubtes que li puguen plantejar.

Respecte a la situació general de discriminació que patix la llengua valenciana, pot resultar interessant la llectura de l’informe que Lo Rat Penat i la Secció de Llengua de la RACV presentaren conjuntament en 2019 al Consell d’Europa. Se pot consultar en valencià, castellà i anglés: https://loratpenat.org/recursos/biblioteca-en-llinea/informe-celrm-i-lidioma-valencia/

https://loratpenat.org/recursos/biblioteca-en-llinea/informe-celrm-y-idioma-valenciano/

https://loratpenat.org/recursos/biblioteca-en-llinea/report-ecrml-and-the-valencian-language/

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies