En valencià s’escriu COLEGE, no col·legi

Colege -la grafía del val. moderm “colege” tingué sa evolució des de “colegi, colechi” y, per supost, sense’l digraf català “l.l”: “e nengú colegi d ofici es tan damnós com colegi de notaris” (Castelví: Scachs d amor, a. 1493)

“No quedá Colegi, Art, / Ofici pobre ni rich, /Clero…” ( Ros, Carlos: Coloqui entretengut entre quatre llauradors, 1746)

“mire, dihuen que ha parlat/ aquell Dragó del Colechi” (Coloqui entre el So Masiá de Benifaraig y Sento el del Forn, 1797)

colege: colegio” (Escrig: Dicc. 1851)

“está así el colege… agregat al Institut” (Gadea: Tipos, 1908, p. 276)

colege” (Fullana: Voc. 1921)

“al Colege del Patriarca y tríeselos” (Barchino, P.: ¿Quí talla l’abaecho?, 1924, p. 4)

“intente comunicar al Colege de Cisneros” (Ivars, Andrés: Diari, 20 juliol 1936)

“en un colege d’Alacant” (Llibret Foguera de Campoamor, Alacant, 1944)

“en Valencia diuen colege” (Corominas: DECLLC, t. 5, p. 139)

 

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Valenciá Moderm) del profesor Ricart García Moya.

 

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV):

colege, -es
(Del llatí collēgium, mat. sign.)
s. m. Cos de persones someses a un reglament comú. // Corporació de persones de la mateixa professió: Colege d’Arquitectes de Castelló. Colege de Meges d’Alacant. // Establiment d’ensenyança primària o secundària; l’edifici a on està instalat. // Colege major, residència d’estudiants universitaris. // Colege universitari, centre d’ensenyança superior adscrit a una Universitat i a on se cursen els primers cicles de la carrera. // Colege menor, residència d’estudiants d’ensenyança mija. // Rel. Colege cardenalici, Sacre Colege del cos de cardenals de l’Iglésia Catòlica. // Colege electoral, conjunt d’electors que tenen vot en una mateixa taula; el lloc a on se reunixen per a votar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *