En valencià s’escriu SANT DONÍS, no “Dionís”

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Valenciá Moderm) de Ricart García Moya:

Nom propi valencià; cat. Dionís, cast. Dionisio: “y Sent Donis” (Dietari de Jeroni Soria, 12 agost 1521)

“la nit de Sant Donís en Valencia” (Blay: Sermón de la Conquista, 1666, p. 13)

“anem a Sent Donís” (Romans dels pobres festechans, 1733, p. 3)

“Sant Donís ya ha pasat, /y es imposible que siga / atra volta el Centenar” (Recitado en dúo… de Sant Pere Pasqual de Valencia, en les festes que…, 1743)

“el día de Sent Donís / en Valencia vaig entrar / y mirant la Sucrería…” (3r. Rahonament entre el Rull de Payporta y Albudeca, c.1802)

“dirli al sinyor Donís…” (Escalante: Tres forasters de Madrid, 1876)

“la Vespra de Sant Donís” (Palanca: Lo Romançer, 1888, p. 58)

“ya s´acosta Sen Donís, / piuletes y…” (Gadea: Ensisam, 1891, p.119)

“la festa de Sen Donís” (Gadea: Tipos, 1908, p.69)

“es la vespra de Sen Donís, nit valensiana” (Hern. Casajuana: La oroneta de plata, 1914, p.8)

“Rafel, Donís, Tomaset” (Llobat Ferrer,R.: En lo suor de ton front, 1926, p.2)

 

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

Donís, -sa
(Del grecollatí Dyonysius.)
s. m. Nom propi d’home i dòna. // Nom grec del deu Baccus, deu del vi i de l’inspiració. // Festa de Sant Donís, Folc. Festa valenciana que es celebra el dia nou d’octubre, dia nacional valencià, en memòria del nou d’octubre de 1238 en el qual el rei Jaume I d’Aragó entrà triumfalment en el Cap i Casal del Regne de Valéncia. Esta celebració tingué lloc per primera volta en l’any 1338, centenari de la conquista. Eixe dia els hòmens obsequien a les seues parelles en la mocadorada.
Lo romancer valenciá : giqueta galeria de cuadros de costums populars valencianes … ; seguint despuix una colecció… (1888)Palanca i Roca, Francesc (Bivaldi).
Las Provincias (10/10/1928)
Sermo de la S. Conquista de la ciutat de Valencia, predicat en la esglesia metropolitana de dita ciutat a 9 de Octubre, any 1666 per Gaspar Blay Arbuxech.
Image portada: quehacerenbenidorm.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *