Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valencià Moderm) de Ricart García Moya:

«coche chic de quatre cavalls» (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

«anaren en coches» (Autobiog. Bernat Guillem, 1604, p. 116)

«guarnir carroces, coches, lliteres» (ARV, Governació, 2684, ma. 11 f. 25, any 1607)

«no puguen anar en coche» (BNM. VE- 1346-12, Jurament dels Jurats de Valencia, 1651)

«que no es puguen portar sis mules en los coches, ni los cocheros descuberts» (Real Pragmática, Imp. Silvestre Esparza, 01-09- 1654)

«encara que fora un coche» (BSM, Ms. 6781, Mulet: Gayferos, c. 1660)

«a la nit… en un coche» (BUB, Ms. Ayerdi, J.: Noticies de Valencia, 18 setembre 1661)

«ni eixir coches per la porta» (ARV, Actes Generalitat, Prov. 1678, Sg. 3221)

«un coche buit que estava parat» (BUV. Ms. Ayerdi: Noticies de Valencia, octubre 1679)

«del coche no va abaixar» (BUV. Ms. 13, Relació del carrer d’Alboraya, 1682)

«anar… ab carro coche» (Cielos de Fiesta a St. Pascual Baylón, 1692, p. 63)

«… y el coche fan molt ruido» (Dolz: Orac. Fúnebre a Mn. Gregorio Riudaura, 1706, p. 13)

«les rodes de un coche» (El enamorat en dia de Corpus, s. XVIII)

«en coche per Valencia, ni per…» (BUV. Ms. 668, Raonament de Vinalesa, 1735, v. 170)

«mentres que els coches que…» (BSM, Ms. 6781, Coloqui entre dos llauradors, 1745)

«sen aná al Parais en un coche» (Coloqui de Tito y Sento, 1789)

«pera portar a la novia, un coche bo» (Coloqui de la Rocha de Foyos, c. 1795)

«venien tres coches» (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 419, c. 1795)

«lo coche del intendent» (Bib. Nac. Ms. 3905, Coloqui entre el tio Pelut…, 1801)

«y coche hiá que dona llástima» (El Gafarró, 9 de giner de 1841)

«sempre en coche aná» (La Donsayna, 8-12-1844, p. 44)

«per la porta falsa, / un coche de cuatre rodes» (El Tabalet, Valencia, 1847, p. 80)

«en coche, com una reina, te durá» (Escalante: El deu, deneu y noranta, 1861)

«en un coche, en dolsos, mamela y …» (Barreda: Un arreglo improvisat, 1870, p. 23)

«que’l correu de Madrit no du coches» (El Pare Mulet, 1877, p. 48)

«m’en ixc del coche» (Millás, Manuel: Els microbios, 1884, p. 10)

«puc anar en coche» (Roig y Civera: El tesor dels Chermanells, Gandia, 1884, p. 13)

«de pronte el coche se pará en sec» (Bernat, Lluis: El terreno del honor, 1894, p. 10)

«aniré en coche» (Escalante: Mil duros y tartaneta, 1897, p. 17)

«els nugols cubrixen el coche» (Peydró, Vicent: D. Juan Treneta, 1882, ed. 1899, p. 15)

«del coche del Pinós» (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1911, p. 174)

«encara la vorá en coche» (Alcaraz, L. J.: El terroriste, 1911, p. 25)

«si vol anar en coche…» (Peris: La sal de la figuera, 1919, p. 16)

«omplir coches, omplir trens» (Llibret Foguera San Blas, Alacant, 1930)

«baix tinc el coche» (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934, p. 7)

«¡… tots els dies en coches nous!» (Beltrán, E.: Ratolins de casa rica, 1934, p. 8)

«en els coches dels tranvíes» (Llibret Foguera Díaz Moreu, Alacant, 1936, p. 7)

Diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

coche, -es

(De l’hongarés kocsi, mat. sign.)

s. m. Vehícul tirat per cavalleries de quatre rodes destinat al transport de persones. // Vehícul automòvil. /Coche de lloguer, el que es lloga a un particular o a una empresa que el necessita, durant un periodo de temps determinat. / Coche de carreres, el que competix en carreres o corregudes automovilístiques. // Coche de llínea, autobús o microbús que realisa un servici regular de viagers entre dos punts fixos. // Vagó de ferrocarril destinat al transport de viagers.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies