En valencia s’escriu DEPORT, no “esport”

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valenciá Modern) de Ricart García Moya:

“del deport que deuen fer ans que dormen” (DECLLC, en Arnau de Vilanova, c. 1300)

“ab les de plom (les fleches) son hui tots sos deports” (March, Ausias: Poemes, c. 1440)

“no ha deport… que navegar” (March, Ausias: Poemes, c. 1440)

“son homens de deport e de plaer” (DECLLC, en J. Martorell, c. 1455)

deports per negres orts” (Roig, J.: Espill, 1460)

“sobre un deport (caça) de l’Albufera” (Diana. 1778, p. 321 ; alusió al Ms. de Fenollar, 1495)

“prenia cansat deport” (Corella, Roiç de: Obres, c. 1495)

“deixem lo deport” (Fenollar: Lo procés de les olives, 1497)

“cases de deport dels moros” (Blay Arbuxech, G.: Sermó, 1667, p. 8)

deport: deporte” (Escrig: Dicc. 1887)

deport: deporte” (Fullana: Voc. 1921)

“per l’afisió al deport” (Sendin Galiana, A.: ¡Grogui!, 1931, p. 9)

­fica la “e” a deport pera rimar: “mastodont (e)… se dediquen al deport (e) de casar conills” (Llibret Foguera Carolinas Altas, Alacant, 1948)

“d’un periódic de deports y en la copa preocupat” (Llibret Foguera Chapí, Alacant, 1955)

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

deport, -ts
(Derivat posverbal de deportar, divertir.)
s. m. ant. Diversió, recreació, eixercici físic a l’aire lliure, esplai. // Activitat física que s’eixercix com a joc o competició que requerix entrenament i seguix unes normes.
Image: fedpival.es

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *