Segons nos indica encertadament l’Observatori de la Llengua Valenciana: La fonetica valenciana pronuncia, en tot el territori valencià, [dezamparáts] o [desamparáts] (apichat). Aixina està arreplegat en tots els estudis de dialectologia i inclus en el DCVB, a on dona com a fonetiques de la paraula desamparar (transcrit en eixe diccionari com a desemparar): «dəzəmpəɾá(pir-or.,or., bal.); dezempaɾá (occ.); dezampaɾáɾdesampaɾáɾ (val.)», a l’igual que en tots els demes derivats de la paraula ampar. El DNV de l’AVL, dona una fonetica en una e incial, a pesar de que tots els diccionaris donen la fonetica, i la majoria tambe l’escritura, de la paraula en una a. Esta fonetica no es nova i des de temps classics ya apareix aixina escrita:

Eixemples del DCVB:

 • No obstant l’ampara | afranquiment | e quitament | d’ell no reneguen, Jaume Roig, Spill 10642
 • Quin enginy hauras en saber defendre ço que has amparat, Metge Somni iv
 • Altra malaltia sera a vostra merce presentada, qui no es metge al mon qui la amparas de guarir sino sola vostra senyoria, Villena Vita Chr., c. 45.

Eixemples del DHVM:

 • desamparada (Vilanova, Arnau de: Obres, XI, 75, c. 1290)
 • desampararia tot lo regiment (Cronica de Pere IV, c. 1380)
 • desampararen la artilleria (Breu relacio de la Germania, 1519, f. 121)
 • me desampares (Montanyes, Jaume: Espill de ben viure, Valencia, 1559)
 • de la Mare de Deu dels Desamparats (DECLLC, 6, p.270, en text de Timoneda, a.1555)
 • desampararen la casa (BRAH, ms. Dietari Porcar, a.1598)
 • confraria dels Desamparats (BRAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 1615, f. 231)
 • la capella dels Desamparats (Llibre de Antiguetats, 25 abril 1632)
 • amparant a infinits desamparats (Mateu i Sanz: A la Verge, 1643, v. 14)
 • desamparats (Inv. Sta. Maria de Castello, 1674)
 • y servix en la capella de la Mare de Deu dels Desamparats (AMC, Inv. Santa Maria de Castello, 11 de decembre 1668)
 • desamparats (Ros, Carlos: Tratat, 1736, p. 3)
 • Mare dels Desamparats (Coloqui del viage de Tito a Madrit, imp. Fauli, 1789, p. 3)
 • morirse desamparat (Escoriguela, Batiste: Stabat Mater, 1799 v. 24)
 • el Sigle es va celebrar / de la Verge amparadora / Mare dels Desamparats (Discret rahonament, queixa formal que fan contra el Micalet de la Seu, 1802)
 • a nostra insigne Patrona Mare dels Desamparats (2ª part, Coloqui pera consolar als pares que tenen sos fills en la guerra actual, Imp. Viuda de Laborda, 1808)
 • y cautiu, desamparat (Coloqui en quel So Felip y el So Jusep, llauradors de Lhorta de Valencia, 1809, f. 7)
 • que prou desamparats s’hau vist per ell (El Mole, 1840, p. 58)
 • ¡Verche dels Desamparats! (Roig i Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 48)
 • desampar (Escrig: Dicc. 1887)

Esta es a soles una mostra dels innumerables documents que li donen validea a la forma de pronunciar i escriure la paraula que te hui el valencià: desamparats.

El Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat decana en l’estudi i normalisació de la nostra llengua, arreplega les veu «Ampar» i «Desamparats» com a correctes:

Ampar (Derivat posverbal del llatí vulgar anteparāre, dispondre una defensa, o imparare, prendre possessió.) s. f. Nom propi de dòna.

ampar, -rs. m. Acció i efecte d’amparar o amparar-se. // Persona o cosa que ampara: A l’ampar de les lleis demanem els nostres drets.

Ademés l’historiador Juli Moreno i Moreno en el seu artícul «Sempre “amparadora”, sempre Desamparats», publicat en la web de Convenció Valencianista denuncia que:

El primer es el del nom del Cap i Casal, el toponim Valencia, [Valéncia], que ha segut desplaçat en favor del que usen els catalans per a referir-se, en la seua llengua, a la capital de la nostra nacionalitat. Un simple accent greu –València- ha valgut per a canviar un toponim i adequar-lo ad eixa llengua que diuen comuna -i que a lo millor ho acabarà sent si com este cas se’n repetixen molts mes… ¡I aussades que se’n repetixen! L’impunitat, la falta de sensibilitat, d’escrupuls i d’estima per lo propi, i la servitut cap a proyectes proxims als neofacismes, fan que accions com estes vagen conculcant el debil sentiment de colectivitat que tenim i que, per aixo, es facil d’atacar quan a l’hora es banalisen els identificadors que la fan singular.

Com eixe eixemple ne tenim un atre igualment greu i escandalos, puix, com aquell, no te cap rao de ser ni hi ha cap aval cientific ni llingüistic que justifique el canvi. Es tracta dels termens “amparar”, “desamparar” i derivats. Estem assitint des de fa ya unes decades a la suplantacio d’estos vocables i de l’antronponim que generen: Desamparats.

Ad alguns els agrada repetir, una i mil voltes, que els valencians som uns meninfots. Mes be en alguns casos som uns ignorants i en molts pocs, per sort, uns acomplexats que, enlluernats per atres cultures i llengües, no els importa relegar lo propi per a abraçar –sense raonament que puga explicar-ho– lo que es estrany, convertint-se en colaboracionistes de proyectes alienadors del nostre poble.

Ampar

Plaques, rotuls, pamflets i publicacions han anat incorporant els estrangerismes “emparar”, “desemparar”, “desemparats”, fent us i abus dels mateixos i fent desapareixer les formes valencianes propies: amparar, desamparar o desamparats. El cas te trascendencia, i es que eixe canvi, que per ara no acaba de quallar, especialment entre els valenciaparlants, es va consolidant entre els qui arriben a la llengua com un llenç en blanc.

Els inquisidors de l’idioma, la secta que es dedica, dia si i dia tambe, a relegar paraules valencianes en pro d’anacronismes, barbarismes o estrangerismes llingüistics, ha arribat a canviar-li tambe el nom a la Patrona de Valencia i son historic regne. Com diém, plaques, edicions, etc., registren ya eixe barbarisme. El colaboracionisme de la propia Iglesia valentina a vegades, aixina com el d’unes atres institucions -com es el cas de la Fundacio Bancaixa que, cada any, en la Ronda a la Verge que patrocina no te cap regomello en canviar inclus la lletra original de l’Himne de la Coronacio per a introduir el “empara” i “Desemparats”- contribuix escandalosament a una “normalització” de lo que no necessita ser normalisat perque es normal.

Els inquisidors de l’idioma, la secta que es dedica, dia si i dia tambe, a relegar paraules valencianes en pro d’anacronismes, barbarismes o estrangerismes llingüistics, ha arribat a canviar-li tambe el nom a la Patrona de Valencia i son historic regne. Com diém plaques, edicions, etc., registren ya eixe barbarisme. El colaboracionisme, de la propia Iglesia valentina a vegades, i el d’unes atres institucions -com es el cas de la Fundacio Bancaixa que, cada any, en la Ronda a la Verge que patrocina no te cap regomello en canviar inclus la lletra original de l’Himne de la Coronacio per a introduir el “empara” i “Desemparats”- contribuix escandalosament a una “normalitzacio” de lo que no necessita ser normalisat perque es normal.

Un poble que no es respecta a si mateix no pot exigir respecte. I es que n’hi ha de conciutadans nostres als que els importa poc, o no res, dir-se i sentir-se valencians, pero per contra son diligents actuant com a porritos, inclus per a qui no els dona de menjar.

Per a concloure, nomes quatres notes que subscriuen que la forma desamparats i amparar son les que corresponen al lexic valencià, i una crida: en les nostres actuacions queda el que es mantinguen o que, en uns quants anys mes, siguen historia.

 1. Ferran II, el 3 de juny de 1493, dictà el Privilegi per a l’intitulacio de la Confraria sorgida paralelament a l’Hospital dels Inocents, posat-la baix la proteccio de la Mare de Deu: “Plau al senyor Rey…que de aci avant la dita confraria se intitule la confraria de la Sagrada Verge Maria dels Innocents e dels Desamparats…”.
 2. En el Manual de Consells, nº 215, de març de 1684, el Municipi instaurà la processo en honor a la Mare de Deu, i en ell es llig: “Es podria festechar a la Santisima Verge dels Desamparats fent cascun any en lo dia que la Iglesia de esta Ciutat celebra la seua festa, una solemne y General Processo…”.
 3. No cal dir que en l’Himne de la Coronacio (1923) apareixen les formes correctes: “La Patria Valenciana s’ampara…” i “Salve, Verge dels Desamparats”. Formes estes que son tambe les uniques que apareixen en els Gojos, i en especial en els que escriuen Rivelles i Llorente en 1911 en l’obra que titulen: Historia y Gojos de la Mare de Deu dels Desamparats, Patrona de Valencia y son reine. Per cert, publicat en Barcelona.
 4. A banda de ser les formes que arrepleguen els diccionaris historics valencians, tambe els dona entrada el diccionari de Mossen Alcover, encara que acaba remetent a les formes catalanes, a pesar d’incloure cites dels nostres classics a on es registren les formes valencianes.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies