Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

milacre, -es

(Del llatí miracŭlu, mat. sign., que donà miracle i per metàtesis ben antiga passà a milacre.)

  1. s. m. Fet extraordinari i maravellós que no es pot explicar per les lleis de la naturalea
  2. Fetsuccés extraordinari i maravellós.
  3. Viure de milacreviure algú en molta dificultatEn el seu sòu viu de milacre.
  4. Vida i milacresforma de viurefets vixcuts en un periodo de temps.
  5. Representació feta per chiquets dels milacres de Sant Vicent Ferrer en altars posats pels carrers de la ciutat de Valéncia.

observacions/documentació: «Y·l dexà de deu dies, invoca a sent Simo y feu fer est milacre”. “Y que cert parexia gran milacre, per lo que moltes persones que veren los huyt forats”. Pere Joan Porcar. Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. 1585. “… per a que en les demes nesesitats cuiden d’este sant milacre, de propia ma escrit, de mi mossen Jusep Guardiola…”. Llibre de la Confraria del Roser de Cinctorres. 1613. “… perla navada de Sent Miquel y per alli ixque per la porta del Milacre”. Joaquim Aierdi. Dietari. 1661. “…en Pons de Cabrera, net de na Milacre”. Jaume Febrer. Trobes. 1701.

Diccionari Historic del Valenciá Modern del professor Ricart García Moya:

«¡milacre siga!» (Llibret Foguera Barrio Benalúa, Alacant, 1930)

«¿cóm va vivint? De milacre» (Hernández, Faust: Arrós en res, 1930, p. 10)

«es un milacre» (Tallada, Miquel: Les Camareres, 1931, p. 10)

«la costum fa milacres» (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 3)

«¿quí haurá fet eixe milacre?» (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1932, p. 11)

«lo que ha segut un milacre es…» (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934, p. 9)

«fan el milacre de…» (Beltrán, E.: Ratolins de casa rica, 1934, p. 63)

«obrar el milacre de…» (Carceller, Vicent: El fulano, 1935, p. 13)

«era un milacre» (Azorín: Valencia, Ed. Losada, Madrid, 1949, p. 101)

«Sent Antoni, vida y milacres» (Del porrat de Sent Antoni a les Torres…, 1887, p. 7)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies