Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valenciá Modern) de Ricart García Moya:

«tragueren huna torre e ixqué hun corp e sis miloches e trenta hosos de aquells que van per la rambla (Bib. del Patriarca, ms. 49, 1528)

«milocha en Valencia» (Palmireno: Vocabulario del Humanista. 1569)

«milocha ab la figura de S. Vicent» (BRAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 1606, f. 104)

«de ma clocha de llens li faré fer una milocha» (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)

«pera volar la milocha» (BUV. Morla: Ms. 666, c. 1649)

«milocha: cometa» (Mayans: Voc. val. 1787)

«una milocha, si els tironets no te apunt» (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 419, c. 1795)

«milocha: cometa» (Lamarca: Dicc. valenciano, 1839, p. 32)

«com un chiquet cuant la milocha…» (El Mole, 1840, p. 7)

«la milocha en poc fil» (Baldovi, Ch. B.: Un fandanguet de Paiporta, 1855)

«Peransa, per mal nom la Milocha» (Lladró, R.: La demaná, 1858, p. 1)

«a volar la milocha» (Liern, R, Mª: La mona de Pasqua, 1862, p. 19)

«hasta en les miloches…» (La senserrá del mercat, 1871)

«volant Llorens la milocha» (Llombart, C.: Abelles, 1878, p. 22)

«milocha» (Escalante, E.: Matasiete espantaocho, 1884)

«una milocha» (Borrás, Vicent: El estudi d’un pintor, 1886, p. 23)

«la pilota… al marro… la trompa, la milocha» (Canyisaes, Monóver, 1909, p. 112)

«empinar el cacherulo o la milocha» (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 92)

«Toca, milocha, que te veig en globo» (Tallada, M.: Les Camareres, 1931, p. 9)

«també esta Toni Milocha» (Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1942)


«com un chiquet cuant la milocha o cachirulo (sic)» (El Mole, 1840, p. 7)

«¡ya hu se!, pintat en un caherulo» (Escalante: El tio Perico, 1875, p. 16)

«el cacherulo qu’els chiquets per la vesprá empinen» (El Bou solt, 1877, p. 114)

«a boqueta nit el cacherulo» (Llombart: Festes, costums de la terra del che, 1878, p. 13)

«cacherulo» (Millá, Manuel: Retratos al viu, 1884, p. 29)

«agarrí yo un cacherulo» (Escalante: Valencia a la matiná, 1888, p. 23)

«damunt d’un cacherulo» (Thous, M.: De Carcaixent, 1896, p. 27)

«dediques a fer cacherulos» (Alcaraz, L. J.: El terroriste, 1911, p. 28)

«¡Recacherulo! ¿Com s’entén?» (Baidal Llosá, F.: Amor Torna, Castelló, 1917, p. 31)

«cacherulos» (Meliá. Com els cacherulos, 1926)

«¿Fa cacherulos?» (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 19)

«pinta cacherulos» (Morante Borrás, J.: ¡En la festa de les falles!, 1934, p. 20)

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

milocha, -ches

(Del llatí milvus, milà.)

s. f. Cacherulo; tros de tela o paper estés en canyes formant una figura hexagonal o d’una atra forma, en una coa llarga feta en un fil al que es nuguen trossos de tela o paper i que s’empina a l’aire, servint com a diversió als chiquets.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies