Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV):

naturalea, -ees

(Derivat de natural.)

s. f. Naixença, naiximent. // Descendents, llinage. // Atributs propis d’un ser. // Les coses creades per les forces de la creació. // Tot lo que compon l’univers. // Condició de natural. // ant. Relació mútua de senyoria i vassallage per dret de naturalea en la societat feudal. // Nacionalitat, el fet de ser d’una nació determinada. // Classe, espècie. // Conjunt de condicions físiques i morals d’una persona. // Naturalea morta, reproducció artística pictòrica d’animals morts o coses inanimades. // Instint de conservació. // El camp, les montanyes, la mar, el mig ambient en general.

Diccionari Historic del Idioma Valenciá Moderm (DHIVAM) de Ricart García i Moya:

«es la naturalea» (Crón. Jaume I, sigle XIII)

«naturalea» (DECLLC, en Joanot Martorell, c. 1455)

«obres de la naturalea» (Montanyés, J.: Espill de ben viure, 1559, p. 58)

«mogudes per naturalea» (Siurana, J.: Disputa de viudes, 1561)

«flaca naturalea» (Ginart, Cofre: Reportori dels Furs, 1608, p. 82)

«secrets de naturalea» (Constitucions Universitat de Valencia, 1611)

«la naturalea ben cumplida la va fer» (Mulet: Poesíes a Maciana, c. 1640)

«chica… d’estes que la naturalea» (BUV, Morlá: Ms. 666, c. 1649)

«sa naturalea está lliure» (Blay, G.: Sermó de la Conquista, 1666, p. 46)

«era per naturalea Angel o home» (Ballester, J. B.: Ramellet, 1667, p. 13)

«a la Naturalea l’art excedix» (Agraida la gratitut, Imp. V. de Laborda, 1802)

«afoll…; naturalea» (Sanelo: Dicc. c. 1805)

«la naturalea» (BNM, Ms. Rochano: Pepeta la Molinera, 1861, s. f.)

«la mare Naturalea» (El Bou Solt, 1877, p. 143)

«la mare naturalea» (Llombart: Abelles y abellerols, 1878, p. VIII)

«naturalea: naturaleza» (Escrig: Dicc. 1887)

«y siguent de naturalea tan estranya…» (Gadea: Tipos, 1908, p. 203)

«ixirá en una naturalea…» (BV, Ms. Les Almejes, c. 1930)

«¡Contra la naturalea!» (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 8)

«mar y rius, naturalea» (Llibret Foguera del Chanco, Alacant, 1936, p. 54)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies