Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV):

vert, -rda, -ts, -rdes

(Del llatí vĭrĭde.)

 1. adj. m. Que és del color de la majoria de les plantesque resulta de mesclar els colors bàsics blau i groc.
 2. Se diu del vegetal que encara no està sec o madur.
 3. fig. Relatiu als primers anys de la vida o de la joventutquan una persona o cosa no està encara completament desenrollada.
 4. Llicenciós o que  inclinacions que es consideren impròpies de ledat o lestatespecialment referit a aspectes sexualsNo conteu als chiquets contes verts.
 5. Elcolordelamajoriadelesplantesidelespectreintermigentreelgrocielblau.
  1. Matèria que tiny deixe color.
  2. Vert martonalitat del vert entre el vert pur i el blau del cel.
  3. Vert botellavert fosc.
  4. Vert olivael de tonalitat apagadacom el de les olives no madures.
  5. Vert desperase diu de forma irònica del color fictici que es presumix a les coses que sesperen sense que es tinga fonament per a esperarles.
 6. Lo que és vert en els vegetalsfullageherbaMenja més vert i manco carn.
 7. Fullagefullaraca.
 8. local. Animal de llana o cabriu mal capat.
 9. Més vert que un gínjol, loc. Molt vertSe diu de fruites i hortalices que encara no estan madures.
 10. Ferne de verdes i de madures, loc. Fer de totde qualsevol classe i sense mirament.
 11. Fer eixir els cabells verts, loc. Complicarli a u molt les coses.
 12. Donarse bon vert, loc. Donarse bona vidaen tota classe de luxos i comoditats.
 13. Estar més vert que una ceba, loc. No estar preparat encara per a una cosa.
 14. El vert, dialect. i coloq. El número tretze (13) en rifessortejosloteries i jocs.

observacions/documentació: Antigament presentava la forma invariable vert per a masculí i femení.

ref. De més verdes ne maduren. Més val vert per a l’amo que madur per a un atre.

Diccionari Historic de l’Idioma Valencià Moderno (DHIVAM) del professor Ricart García Moya:

«y els més verts epigrametes» (Llombart: Abelles y abellerols, 1878, p. 48)

«els pardalets entre el vert» (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 57)

«per ahí pasa un Riu vert» (Millás: En lo mich del mercat, 1884, p. 9)

«vert botella, vert de montanya» (Escrig: Dicc. 1887)

«de vert fullage» (Palanca y Roca: La Fira de Juliol, 1888)

«menjava lo mateix vert que madur» (Martí Gadea: Ms. Tipos d’espardenya, c. 1890)

«vestirse de blanc o vert» (Tafalla, V.: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893, p. 7)

«vert, verda… brilla’l vert de…» (Nebot, J.: Gramática valenciana, 1894, pp. 39, 196)

«el ditet vert» (Martínez Ruiz, A.: Canyisaes, Monóver, 1911, p. 170)

«un vell vert» (Comes, F.: Sabater y detective, 1917, p. 24)

«anarem al poble d’eixe agüelo vert» (Meliá, F.: El pare Canuto, 1921, p. 8)

«vert» (Fullana, Lluis: Voc. valenciá, 1921)

«l’agüelo vert» (Juan. José Mª: ¡Chófer, al Novetats!, 1925, p. 1)

«¡Ma l’agüelo vert!» (Peris Celda, J.: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929, p. 14)

«y un agüelo vert» (Hernández, Faust: Arrós en res, 1930, p. 12)

«¡Un raim de parra! ¡Vert!» (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 12)

«pins de vert» (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1932)

«pantalla en fleco vert» (Soler, J.: Els estudiants, 1934, p. 49)

«placha serena y camps verts» (Llibret Foguera del Chanco, Alacant, 1936, p. 53)

«diu piropos tan verts» (La Cotorra Fallera, Dotoreríes, març 1946)

«li han eixit cabells verts» (La Cotorra Fallera, març 1947)

«vert» (Torán Navarro, J.: Voc. GAV, 1983)

«vert» (DRACV, 1997)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies