En valencià s’escriu “Avespa” i no “Vespa”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

avespa, -pes(Del llatí vĕspa, en la a– de abella o aglutinada de l’artícul la o una.)s. f. Insecte himenòpter, de poc més d’un centímetro de llargària, en ralles grogues i negres i que posseïx un agulló, fiçó o fibló en la part posterior en el que pica causant gran dolor. Viu en colònies o avespers i no fa mel com les abelles. Hi han diverses espècies. // Avespa terrera, avespa més gran que les comunes que fa el seu niu fent un forat en terra. // fig. Persona astuta.


avespa “avespa: avispa” (Ros: Dicc. 1764, p. 29)

avespa “avespa: avispa” (BMV, Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: