En valencià s’escriu “Milacre” i no “Miracle”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

milacre, -es (Del llatí miracŭlu, mat. sign., que donà miracle i per metàtesis ben antiga passà a milacre.)s. m. Fet extraordinari i maravellós que no es pot explicar per les lleis de la naturalea // Fet, succés extraordinari i maravellós. // Viure de milacre, viure algú en molta dificultat: En el seu sòu viu de milacre. // Vida i milacres, forma de viure, fets vixcuts en un periodo de temps. // Representació feta per chiquets dels milacres de Sant Vicent Ferrer en altars posats pels carrers de la ciutat de Valéncia.

Diccionari Historic Valenciá Modern de Ricart García Moya:

milacre –del lletí miraculum ixqueren corrupcions migevals com els castellans miraglo, miráculo (Berceo) miraclo (Cid), o l’arcaisme valenciá y catalá actual miracle. La morfología moderna valenciana milacre, segons Corominas, “fora desitjable que desaparegués del tot” (DECLLC, 5, p.701); pero’l mateix butoni barceloní s´escarotava al vórer les arrails tan fortes que tenía el vocable en tot lo Reyne, y donava eixemples toponímics: “San Antoni de Gavarda feu un milacre en Antella, Sumacarcer; La Verge del Milacre, Cocentaina; Fonteta´l Milacre, Canyada de Biar; La Cova´s Milacres, Vistabella…” (ib.) En val. modern s’alluntá del étim per metátesis y doná milacre, germá del port. milagre y cast. milagro: “escrita la sua vida y milacres” (Bib. Nac. Ms. 1701, a. 1587)

milacre “no dic siguen tots milacres” (Ms. de Jusep Esplugues, retor de la Vall d’Albayda, a.1735)

milacre “molts milacres” (Ms. de Bernat Guillem, 3 agost 1593)

milacre “milacre” (Fiestas a la reliquia de S. Vicent, Valencia, 1600, p. 223)

milacre “de milacres que en richs y pobres” (Orta, Melchior: Matraca als fills de Valencia, 1600)

milacre “fen fer est milacre” (BRAH, Porcar: Dietari, 4 dehembre 1612, f. 172)

milacre “que fonch particular milacre” (Porcar, J.: Dietari, 3 octubre 1613)

milacre “gran milacre y gran acció” (Mendoça: Fiestas Conv. Carmen, 1622, p. 221)

milacre “feu dit milacre” (Llibre del Loreto de Muchamel, 1631, f. 174)

milacre “¿qué milacre que tremoles?” (BNM, Ms. 3746, Matheu y Sanç: Romanç, 1644, v. 145)

milacre “y que per milacre se…” (Ms. Llibre de la Confraría del Roser de Cinctorres, 1646)

milacre “fasa milacres” (BUV, Morlá: Ms. 666, c. 1649)

milacre “y es gran milacre” (Carbó, J.: en “Luces de Aurora”, Valencia, 1665, p. 333)

milacre “per sa predicació y milacres” (Ballester, J. B.: Ramellet, 1667, p. 6)

milacre “com veren los indians / milacres” (Quintilles valencianes, en Sacro Monte Parnaso, 1687, p.189)

milacre “tota sa vida y milacres” (Coloqui dels platerets, s. XVIII)

milacre “al peu que portaven, milacre” (Galiana: Rondalla, 1768, p. 31)

milacre “la Capella del Milacre” (BUV, Ms.744, Tormo, Bertomeu: Relació que fa a Thomás estudiant, 1769, f.132)

milacre “y fon un milacre / com no em quedí allí encantat” (Relació entre Sento y Tito… a honor de Carlos Tercer, 1784)

milacre “que será un Milacre gran, / els Milacres al Beato / li costen molt poc treball” (Coloqui entre el So Masiá de Benifaraig y Sento…, 1797)

milacre “del milacre de la Ermita”en Agullent” (Marín: Fiestas del cent. de Agullent a St. Vicente Ferrer, 1800, p.24)

milacre “milacre: milagro” (Bib. Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)

milacre “si busques milacres…” (El Mole, 1837, p. 30)

milacre “¿quin sant es este que no fa milacres?” (El Colomí, 6 de febrer de 1841)

milacre “será gran milacre” (Lladró, Ramón: Rafela la filanera, 1855, p. 16)

milacre “s’en han anat en sa tía als milacres” (BNM, ms. 14116, La cotorra de Alacuas, a. 1867, f.20)

milacre “el milacre del bolich” (Nelo el de Foyos: Coloqui dels Borbons, 1868)

milacre “será un milacre si viu” (Merelo, J.: Novio mut es millor volgut, 1868, f. 4)

milacre “un milacre y no fluixet” (Barreda: Un arreglo improvisat, 1870, p. 5)

milacre “¡Quín milacre!” (Colom: Tal es Cualis com Camalis, Castelló, 1872, p. 7)

milacre “Pepeta pucha plorant per la escala. Milacre no tingam festa” (Millás, Manuel: Ni rey, ni caball, ni sota, 1874, p.25)

milacre “¿Y es salvá també per milacre?” (Lladró: El titot de Nadal, 1876, p. 19)

milacre “será un milacre” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 34)

milacre “Sent Antoni, vida y milacres” (Del porrat de Sent Antoni a les Torres…, 1887, p. 7)

milacre “y milacre sera que algú no s´enredre” (Semanari El Blua, Castelló, 21 febrer 1892, p.4)

milacre “¡Milacre!Que está més loco que…” (Tafalla: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893, p. 11)

milacre “fa un milacre” (Serrano y Sansano. Una sublevació en Jauja, Elig, 1896)

milacre “perque era dia del milacre” (Semanari El Cullerot, Alacant, 16 juliol 1898)

milacre “les propies glories / y milacres” (Pastor Pastor, Vicent: Una misa de les sigarreres en agraiment a la Santa Fas, Alacant, c. 1900)

milacre “a la Verge del Milacre” (Bodría: Festes de carrer, 1906, p. 53)

milacre “el Milacre dels peixets” (Martí Gadea: Tipos, modismes. 1908, p. 142)

milacre “la vida y milacres” (Martínez Ruiz, A.: Canyisaes, Monóver, 1911, p. 179)

milacre “el portentós milacre de…” (Almanac de La Traca, 1914, p.11)

milacre “fer el milacre de que eixos dinés…” (El Tio Cuc, nº 71, Alacant, 1916)

milacre “¡Che, qué melosa!¡Un atre milacre!” (Cervera, J.: San Serení, 1919, p.19)

milacre “¡Si eixim en be, será més que milacre!” (Meliá, F.: El pare Canuto, 1921, p. 14)

milacre “si es fera un milacre…” (Salvador, Carles: Un negosi com un atre, 1921, p.7)

milacre “¡Qué milacre més gran!“ (Mínguez, F.: En el pecat va la penitensia, 1926, p.10)

milacre “feu el milacre per Deu” (Catalá G.: La carchofa, Torrent, 1926, p. 15)

milacre “ fer el milacre” (Gayano Lluch: Els Reixos dels pobres, 1927)

milacre “la manta feu el milacre” (Gómez Polo,J. : ¡Ya tens mare!, 1927, p.30)

milacre “incrédul. Un milacre” (Martí Orberá, Rafel: Honra entre llengües, 1927, p.17)

milacre “¡Milacre!¿Mana algo més?” (Vidal, V.: La llangosta, est. en Castelló, 1928, p. 20)

milacre “milacre fora que…” (Puig Espert, F.: Pantomima, 1928, p.21)

milacre “Porrats, Milacres, el Corpus” (Peris Celda: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929, p. 12)

milacre “no sa fet per milacre” (Urios, Elvira: Pepita Dolsa y Tófol Llépol, 1929, p. 9)

milacre “¡Milacre que no se queixara…!” (Vicent Alfonso: El Trull, 1929, p.6)

milacre “els dinés han fet el milacre” (Aznar Pellicer: L’hora tonta, 1929, p.33)

milacre “¡milacre siga!” (Llibret Foguera Barrio Benalúa, Alacant, 1930)

milacre “¿cóm va vivint? De milacre” (Hernández, Faust: Arrós en res, 1930, p. 10)

milacre “es un milacre” (Tallada, Miquel: Les Camareres, 1931, p. 10)

milacre “la costum fa milacres” (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 3)

milacre “¿quí haurá fet eixe milacre?” (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1932, p. 11)

milacre “lo que ha segut un milacre es…” (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934, p. 9)

milacre “fan el milacre de…” (Beltrán, E.: Ratolins de casa rica, 1934, p. 63)

milacre “obrar el milacre de…” (Carceller, Vicent: El fulano, 1935, p. 13)

milacre “milacres d’ara” (El tío Cuc, Alacant, 16 de maig 1936, p.3)

milacre “fet el milacre” (Salavert Torres, R.: ¡Aniqueta!, 1939, p.295)

milacre “era un milacre” (Azorín: Valencia, Ed. Losada, Madrid, 1949, p. 101)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: