En valencià s’escriu “Plaja” i no “Platja”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Academia de Cultura Valenciana:

plaja, -ages (Del llatí plagĭa, mat. sign.)s. f. Vora de la mar o d’un gran riu baixa, plana i arenosa. // Per extensió, vora baixa i en arena d’un riu.

Diccionari Historic del Valenciá Moderm de Ricart García Moya:

placha, plaja “plaja deserta” (March, Ausias: Obra completa. Barcanova, p. 307, c. 1445)

placha, plaja “plaja, apertum mare” (Pou, O.: Thesaurus, Valencia, 1575)

placha, plaja “la plaja de Valencia” (Autobiografía de Bernat Guillem, 1592)

placha, plaja “plaja deserta” (March, Ausias: Obra completa. Barcanova, p. 307, c. 1445)

placha, plaja “plaja, apertum mare” (Pou, O.: Thesaurus, Valencia, 1575)

placha, plaja “la plaja de Valencia” (Autobiografia de Bernat Guillem, 1592)

placha, plaja “Valencia, plaja y grau” (Vega, G. M.: Cançó a St. . Ll. Bertran, 1609, p. 172)

placha, plaja “anar per la plaja” (Ord. costa R. de Valencia, 1673, p. 42)

placha, plaja “en la plaja” (Mas, L. V.: Sermó cofradia St. Vicent, 1755, p. 10)

placha, plaja “plaja” (Ros: Corrección de voces, 1771)

)

placha, plaja “Valencia, plaja y grau” (Vega, G. M.: Cançó a St. . Ll. Bertran, 1609, p. 172)

placha, plaja “anar per la plaja” (Ord. costa R. de Valencia, 1673, p. 42)

placha, plaja “en la plaja” (Mas, L. V.: Sermó cofradia St. Vicent, 1755, p. 10)

placha, plaja “plaja” (Ros: Corrección de voces, 1771)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: