En valencià s’escriu “servici” i no “servei”

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

servici, -is (Del llatí servĭtĭu, mat. sign.) s. m. Acte i efecte de servir, d’atendre o estar a la disposició d’algú. // Conjunt de persones que estan contractades per a servir ad algú. // Cult religiós. // Servicis mínims, dels que l’Administració obliga a realisar a una empresa quan els seus treballadors fan folga. // De servici, loc. Que està treballant o realisant la seua funció en eixe moment. // Al servici de, loc. A disposició o les órdens de. // Servicis socials, activitats que l’Administració pública du a terme per a millorar el benestar dels ciutadans. // Grup de persones que atenen les necessitats del públic o ciutadans. // Servici militar, temps en que una persona està en la milícia. // Conjunt d’activitats, instalacions o operacions que permeten fer una cosa: Hui els autobusos estan fòra de servici i haurem d’anar en metro. // Habitació en les instalacions necessàries per a llavar-se, per a orinar i fer de ventre; wàter, bany, quarto de bany, escusat. // Favor. // Grup d’objectes per a servir els comestibles i menjar: En esta taula en són quatre i només hi han tres servicis. // Servici discrecional, el servici públic que pot variar segons les necessitats del públic i de l’empresa que fa este servici. // Servici públic, l’activitat destinada a satisfer necessitats dels ciutadans i que la duen a terme funcionaris de l’Estat o de l’Administració pública. // En servici, loc. En funcionament, en marcha: La gasolinera estarà en servici durant les festes. // Fòra de servici, loc. Sense funcionament: La llínea huit del metro està fòra de servici en giner i febrer. // Entrar en servici, loc. Escomençar a funcionar: El nou autobús entrarà en servici durant les vacacions d’estiu. // Prestar servici, loc. Funcionar: El caixer no presta servici els dumenges.observ. La forma servici és etimològica i clàssica, no és de ninguna manera un castellanisme com algú insinua, ya documentada en 1277 en el Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina, la trobem en els Furs de Valéncia de 1329, en obres de Jaume I, Pere el Cerimoniós, els Sermons de Sant Vicent Ferrer, Jaume Roig, Sor Isabel de Villena o Joanot Martorell. La forma servici convivia en un orige en la forma sinònima servei, que s’allunta de l’ètim, i esta se troba de manera molt esporàdica en obres com el Llibre de la Cort del Justícia de Valéncia de 1287 i el Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina de 1290, també en algun autor valencià secundari. Només una volta trobem servei en l’obra poètica d’Ausias March i una volta en el Tirant lo Blanch de Martorell que també usa servici, lo que fa dubtar de la mà del copiste, l’editor o el corrector, ya que els atres grans autors i obres usen exclusivament la forma etimològica servici, com ara Isabel de Villena en el seu Vita Christi 37 voltes, Jaume I en el Llibre dels feits del rei en Jaume 23 voltes, Sant Vicent Ferrer en els seus Sermons 17 voltes… La forma servici desplaçà, des de ben antic, tant a nivell oral com escrit, a la forma servei. Hui la forma servici és l’única forma realment viva en terres valencianes, balears i occitanes, en sintonia en les atres llengües romàniques com el francés, castellà, portugués, italià…

Diccionari Historic del Idioma Valenciá Modern de Ricart García Moya:

servici ––del lletí servĭtĭu ixqueren corrupcions neolletines com serviy, servezi, sarvay, etc. En el sigle XIX, cuallats els idiomes del occident europeu, trobem el catalá servei, l´it. servizio, el cast. servicio, inglés service, fr. service y valenciá servici, morfología culta present, per eixemple, en St. Vicent Ferrer per l´any 1400 o, més antiu encá, en doc. illicita del 1300: “et servici del sennor rey, et profit del…” (Archiu Hist. Mun. d´Elig, Ms. Privilegis, 1321, f. 44v); “en servici de Nostre Senyor Deu tot poderós” (APH. Sta. María d´Elig, Sig.168, testament Paschasii de Romana, 10 noembre 1346, f. 57)

servici “nebot meu, per molts agradables servicis” (APH. Sta. María d´Elig, Sig.168, testament, 21 setembre 1367, f. 14)

servici “algú ha de fer los servicis de casa… agranar, portar aygua” (DECLLC, 2, p. 491;en Ferrer, St. Vicent: Sermons, c. 1400)

servici “sa potestat e servisi” (Dietari del capellá d’Anfós el Magnánim, 1438, f. 85 v.)

servici “ofici… servici” (Roig: Espill, 1460)

servici “fente plaer o servici (…)servicis que has fet” (Esteve, Joan: Liber, 1472)

servici “lo seu servici” (Roiç de Corella: Lo Segón del Cartoxá, c. 1496, f. X)

servici “en servici de Deu” (BNM, Ms. 7447, Breu relació de la Germanía, 23 juliol 1521)

servici “se li acostuma de dar servici” (Manual de Consells de Gandía, 1543)

servici “en son servici ningún chic christiá” (Instructions perals novament convertits, imp. Ioan Mey, 1566)

servici “aportar molts servicis (…) posades y servicis” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)

servici: “per tu la vida arriscar,/ y mes cabanyes y hato / en ton servici posar” (Timoneda: Aucto de la Yglesia, 1575)

servici “y ha llevat a Deu lo servici de la sua creatura” (Constitució Sixto V, en llengua valenciana, Imp. Pere Patrici, 1589)

servici “en servici de sa Magestat” (BNM, Ms. 1701, Mort del Duch de Sogorb, 1587)

servici “a servici” (Autobiografia de Bernat Guillem, 1593)

servici “li pague los servicis” (Ginart, Nofre: Reportori dels Furs, 1608, p. 303)

servici “pera servici de la capella de la Seu” (Cap. del Quitament de la Ciutat de Valencia, 1662, p.17)

servici “ornaments y robes de servici de dita iglesia” (AMC, Inv. Santa María de Castelló, 30 de giner 1688)

servici “al servici de Deu” (Const. Real Casa de Orfens de St. Vicent. 1748, p. 5)

servici “havent acabat lo temps / del servici per deu anys” (Rahonament que fan quatre llauradors al Retor, 1772)

servici “servicis molt distinguits” (Coloqui en quel So Felip y el So Jusep, llauradors de Lhorta, 1809, f. 2)

servici “servici: servicio” (BMV, Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)

servici “servisi major” (Aforismes catalans traduits al valenciá, 1853, p. 8)

servici “y en cuant torne del servisi” (Fambuena: Un franses en Almásera, 1877, p. 22)

servici “en servisi de vostés” (Ovara: Males llengües, 1879, p. 26)

servici “s’en anara al servisi militar” (Escalante: Quintos, 1888, p. 30)

servici “lliurar del servici” (Sansano: Una sublevació en Jauja, Elig, 1896 p. 36)

servici “oferit al seu sant servici” (Vives, fra Pere: Catecisme valenciá, 1907, p.28)

servici “fan el servisi en la Iglesia” (Canyisaes, Monóver, 1910, p. 145)

servici “que oferix els seus servisis a tots” (Escalante: Un ratet en el chusgat, 1914, p. 22)

servici “la fulla de servisis” (El Tio Cuc, nº 115, Alacant, 1917)

servici “pera servici del home” (Gadea. Tipos, III, 1918, p.78)

servici “servici: servicio” (Fullana: Voc. 1921)

servici “que torna portant una bandeja en pastes, dolsos, botelles y copes; servisi que deixará damunt la taula” (Ruiz, Concheta: Anima valensiana, 1927, p.9)

servici “impropia del servisi que rendix” (Peris Celda: Cacaus y tramusos, 1927, p.10)

servici “en el servisi… en cuatre dies…” (Colomer, E.: ¡Me cason…!, Alcoy, 1931, p. 16)

servici “en servici a lo garçón” (Aura, F.: El tío Cuc, poesía de J.Rodriguez, c.1930, p.11)

servici “servisi selecte, variat y económic” (anunci de Servesería Baviera d’Alcoy, insertat en Matí de Gloria, d’Enrique Valls, Alcoy, 1932)

servici “dotá de bon servisi de begudes” (García, J.: En la Nit de la Plantá, 1933, p. 1)

servici “fa un hora que demaní el servisi” (Soler, J.: Els estudiants, 1934, p. 35)

servici “en un servisi de chocolate” (Beltrán, E.: Ratolins de casa rica, 1934, p. 9)

servici “y les chiques de servisi” (Román, A.: Tots de la mateixa familia, Alcoy, 1937, p. 42)

servici “el servici dels tranvíes” (La Cotorra Fallera, març1947)

servici “Valor, Giner y March insistixen en que hui en Valencia asoles es diu servici” (DECLLC)

servici “hui, servici es valenciá… cultisme del sigle XV” (Colón: Les Regles, 2001, p. 89)

Image portada: EMT Valencia; Fora de Servici

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: